×

Opmerking

Aimy H1 Heading: Context: com_k2.item

Oorlog of Vrede , een sacrale keuze Speciaal

 

"Oorlog of Vrede, een sacrale keuze"

Wanneer ieder mens - op dit moment - in zijn eigen hart kijkt, in deze periode van het leven, binnen deze evolutie in de tijdslijn van nu, dan zien wij ook dààr de dualiteit  van oorlog en vrede.

Zowel op het persoonlijke vlak, als kijkend naar de wereld die op allerlei verschillende manieren deze dualiteit zo uitvergroot laat zien. 

Alles, wat bijvoorbeeld drie jaar geleden is aangestuurd geworden voor de verandering van de wereld, heeft ook heel veel van deze energieën getoond. Maar doordat vele mensen zo diep in zich zelf - dát wat Eenheid vertegenwoordigt - niet hebben kunnen ervaren en vanwege de dualiteit hun keuzes hebben bepaald - veelal door angst -zo zij dachten te moeten reageren, is die Eenheid daarin heel vaak uit het oog verloren geraakt. 

Want precies binnen die eenheid in de mens bevindt zich de kracht: het heldere vermogen voor eigen diepe keuzes te maken. Maar ook om ín de innerlijke wijsheid te zien, wat de volgende stappen dienen te zijn. Om in de vorm te kunnen brengen in het leven - ieder moment van het leven zelf - wat voor ieder mens individueel, maar ook voor het wij-bewustzijn belangrijk is. En daardoor, ruimer gesteld, voor deze Schepping .

Hierin ligt een heel groot deel waaraan ik deze titel van oorlog of vrede koppel .

 

Want het oorlog voeren heeft ook op heel veel verschillende bewustzijnslagen impact. Impact ten aanzien van dat, wat door een enorme inprenting in het onderbewustzijn van mensen zo duidelijk een enorm reactieveld heeft achtergelaten, waarmee men zich dacht mee te moeten identificeren. Ee wirwar van  vaak emotionele verbindingsdraden , groepsdruk, veelal oude angsten.

Juist die identificatie die met wat van buitenaf naar binnen werd gebracht , daarin ligt werkelijk het veld van oorlog of vrede. Want toen dat Veld eenmaal zijn bestemming had gevonden in het overgrote deel der mensheid - in het onderbewustzijn - is daar het patroon begonnen van keuzes maken, binnen oorlog of vrede. In wij/zij en polarisatiepatronen met als basis… angst. 

Daar waar mensen dachten zich vredig te kunnen voelen op basis van keuzes en ‘ja’ te zeggen tegen dat wat globaal werd ingeprent, bleek uiteindelijk toch het omgekeerde te zijn…

Want toen op bepaald moment in heel veel mensenlevens dit uiteindelijk tot een innerlijke, woedende  oorlog heeft geleid, en daar heel veel uit is voort gekomen. En de energie volgt en ziet u de wereld van Nu..welke soorten in strijdende oorlogen  en vredesmissies daar uitgebeeld worden..!

 Ook alles  wat nu in de vorm in de huidige wereld zo zichtbaar is vanuit  letterlijke oorlogsvoering, heeft in principe hier alles mee te maken. Met dezelfde machtstrillingen c.q. onmachtstrillingen. En alles hangt samen met elkaar in deze Schepping. Velen staan te kijken en realiseren zich nog niet, dat het er juist ook omgaat, in deze fase, te doorzien wat de ‘Waarheid achter de waarheid’ wil zeggen... En datgene wat gezien wordt, zeker niet altijd de waarheid draagt zoals bedoeld.

EEN PROJECTIE VAN ONLICHT GEBRANDT OP HET COLLECTIEVE NETVLIES DER MENSHEID.

En in die enorme inprenting - in collectief bewustzijn - worden zoveel lijnen gecreëerd van het vervormde/haast omgevormde identificatieproces - waarin mensen zich hadden verbonden en nog steeds verbinden - dat daardoor het eigen Zijn volkomen uit het oog leek te worden verloren. 

Ook heeft het een enorme invloed op de hersenfuncties gehad, vervormd vaak om nog helder en vrij op het eigen innerlijk te kunnen reageren door vanuit de puurste gevoeligheid  …..uit eigen, Wijze essentie -Kracht!

Deze essentiële vrijheidskracht die ieder mens als ‘heilige sleutel’ in het eigen leven dient te dragen, is een energie die veelal uit handen is gegeven. Daar ligt op dit moment het aandachtspunt om Oorlog en Vrede tot Eenheid te brengen. Om te zien dat Al - deze twee uitersten van oorlog en vrede - in principe diep met elkaar te maken hebben. En deze zelf te ontdekken door wellicht schokkende ontdekkingen innerlijk te voelen ontstaan, wanneer het bewustworden hierop geopend is geworden… en men het eigen aandeel leert te hanteren..

Als zij elkaar naderen zal vrede – werkelijke Vrede – een heel andere trilling dragen dan wat heel vaak gedacht werd. De synthese .. om alles te bevrijden wat gevangen werd genomen of zat..en tot Eenheid om te vormen en in het dagelijks leven in “het midden” te willen staan.

Vrede is vaak, al eeuwenlang, gezocht door de mensen. De oude harmonie in vrede was vaak het tegenoverstelde waarheidsdeel van werkelijke harmonie welke Vrede realiseert. Dat werd dan uitgelegd als een bepaalde mate van harmonie, het toedekken..

Maar exact de disharmonie die daaronder zo krachtig voelbaar werd, is een veld dat zich steeds meer heeft vergroot. De disharmonie in de onvrede over hoe het leven uiteindelijk zijn weg zocht.

De wegen die nu gelopen worden, zijn ook uiteindelijk lang niet allemaal de wegen geworden zoals velen zich dat hadden voorgesteld, vanuit het leven vóór deze drie jaar. 

Maar alles kent zijn Kosmische bedoeling en Heilige Tijdsplan

Daarin is belangrijk om te noemen, dat ieder mens daarin zichzelf niet verloren hoeft te voelen. Maar dat het er om gaat dat ieder mens zijn eigen plaats opnieuw gaat hercreëren. En zijn eigen, intense Zielskracht terug gaat nemen.

Zijn eigen autonome Zielsautoriteit in het leven wortelt, verankert , neerzet  en vanuit dat veld mensen om zich heen verzamelt die daarin dezelfde frequentie dragen. Die op dezelfde manier spreken, leven en denken. Vanuit die energie, vanuit dat Veld zo diep aangeraakt zijn in het wakker worden van het bewustzijn, dat er daardoor nieuwe fases kunnen aanbreken van gezamenlijke groepskracht . Om te gaan  her-creeeren!

Bewuste, heldere en Liefdegeladen Groepskracht die aanraakt datgene wat in de vervuiling van het collectief van het onderbewustzijn der mensheid is ingelegd. Daar de transformerende functie vanuit te laten gaan door UIT DAT nu al OUDE,zo diep bepalende  VELD te willen stappen. Door in het Hart te voelen: de ontkoppeling,de BEVRIJDING van oorlogen! 

De ontkoppeling van dat wat via het gedachtegoed zo is/werd verspreid. Om daarin vanuit die eigen diepste waarheid, diep te doorvoelen en te doorzien, wat daar werkelijk de waarheid achter is. Welke verbinding blijft men maken..welke keuze..

Zonder het eigen innerlijk te laten overtuigen in alles  wat door die buitenwereld wordt gepresenteerd. Maar krachtig en autonoom die eigen diepste essentiële trilling te voelen wat dat  individueel betekent. Wanneer daar naar gekeken kan worden,de wijsheid die zich weer mag laen t voelen als de mens zijn eigen authoriteit heeft teruggepakt. 

Dan zal daarin die wijsheid gaan stromen en zal er een herankering zijn met die wijsheid in het leven van NU !

Maar zal er ook een nieuwe aansluiting komen in de hersencellen in de hersenfuncties: in door  de diepe intelligentie te kunnen benoemen en te ervaren - de waarheden - die dan op dat moment getoond en gevoeld worden. Die waarheden kunnen dan weer werkelijk weer in de stof, in de aarde worden gezet. Kunnen worden benoemd vanuit helderheid. Waarin mensen niet elkaar naspreken, wat geen waarheden bleken te zijn. Autonoom, zonder enige aarzeling dit te Zijn !

Maar waarin er nu een tegenbeweging wordt gemaakt vanuit die innerlijke autoriteit.

Waarin de vrijheid en de Wijsheid  van het eigen innerlijke Zijn weer een plek gaat krijgen, die het altijd heeft gedragen in de diepste Heilige sleutel in het mens-zijn op deze Aarde heeft gehad. 

Die sleutel weer in het hart te plaatsen en daarin zodanig de krachten in het zelf weer te kunnen openen, dat die energie gaat stromen en stromen! En dat niets vanuit welke autoriteit vanuit de buitenwereld - op welke wijze dan ook - nog grip gaat krijgen op de autonomiteit en autoriteit van ieder mens individueel. Maar dat de mens de keuzes weer terug durft te nemen, zonder angst.  Zonder angst voor - op welke wijze dan ook - niet genoeg in het leven te kunnen hebben om te kunnen leven, maar opnieuw een herijking van het vertrouwen. Het vertrouwen niet vanuit fatalisme, maar het vertrouwen op de eigen kracht. Op het eigen innerlijke Veld van concentratie in die kracht… en te herinneren dat DAARIN zoveel energie ligt, die dààrin ideeën zal ontwerpen in het eigen hart, die maken dat het leven gevormd word individueel en samen, in een nieuwe Hartcreatie  van binnenuit en niet van buitenaf. 

Door keuzes.. 

Er zal zoveel zijn waarin de mens zijn eigen mogelijkheden opnieuw onder de loep zal kunnen gaan nemen vanuit dat Licht . Vanuit die onvoorwaardelijke Liefde in het hart voor het LEVEN wat niet meer wordt weggegeven omdat alles van iedere menselijke essentie van Zichzelf is…en in totale in eigenwaarde terug kan keren. Waarin die Zielskracht zich zo opnieuw gaat herijken in het leven van nu, dat dit veld van herijking een collectieve invloed zal hebben op het onderbewustzijn van het mens-zijn, waarin alles verbonden is! 

Stelt U zich dit in groepsmassa voor als gebundelde Lichtkrachten en welk een Helende energie daain besloten ligt!!! En Vrede in Samen echt kan ontstaan op een andere laag dan nu vaak het geval lijkt ..en ook dit weer doorstroomt in het collectief..als herinnering voor velen.

Deze energie is in ieder mens besloten. Wanneer u zich daarin aangeraakt voelt in die trilling en de stappen maakt om zich los te willen maken uit een deze misvormende dictatuur structuur  die veelal wellicht niet met uw binnenwereld resoneert-- dan zal ook uw bevrijding werkelijk aanstaande zijn…..wanneer uw creatiekrachten tevoorschijn komen in het Grote Licht en aansluiting maakt op dat Nieuwe LichtVeld van de grote verandering en Aarde.. 

Er zal door de Bewuste groepsenergie een enorm Krachtveld van bewustzijn kunnen ontstaan,en het Licht zal alles wat schaduw blijft geven, doorstrómen en doorstromen als Lichtmoleculen die alles zullen raken door de verbindingen via Bewustzijnsvelden..en bekrachtigd worden door Kosmische energie om alles los te doen trillen.. en ZICHTBAARHEID TE CREëEREN wat er  nodig is voor de Grote omwenteling.

En jazeker, zal het innerlijk en uiterlijk breken.. ..alles aan Wereldse gedachten .overtuigingen en onlicht , wat zich vastklampte aan illusie.... 

Om door te stromen naar Waarheidsvinding op vele lagen..

Weet vanuit ieders kracht, weet vanuit die eigen innerlijke wijsheid dat datgene wat in de komende tijden ‘Nieuwe Wereld’ zal zijn, niet de wereld dient te zijn, die nog steeds zal drijven op de oude Aardetrilling.  

Die zal dan NIET meer KUNNEN meestromen op die oude Aardetrilling en die ook niet meer mee wil/kan gaan met wat door de beeldvorming - vanuit de Wereld als projectie op het innerlijk - steeds opnieuw wordt ingeprent. Maar juist daarvan te ontkoppelen, los te komen en opnieuw afstand te nemen en vanuit afstand t met wijze e kijken naar dat wat getoond wordt. De oude Aarde trilling kan niet/nooit samenvallen met de verhoogde frequenties en draagt andere inhoudelijkheid en Kosmische bedoeling in deze Evolutie.

Of dat werkelijk ook resoneert met de eigen innerlijke Hartresonantie. … ligt aan de mens die dit innerlijk voelt resoneren.. herkent en zichzelf in worsteling ziet..en dan transformeert , transmuteert en het leven anders energetisch zal  gaan vullen.Daarin ligt dan de sleutel van de Waarheid. Werkelijke, rauwe waarheid soms, zonder franje.. Daarin ligt dan de Heilige sleutel van ontkoppeling van oude Velden..De opening om dat ZelfVeld te openen en het nogmaals te beschouwen in diepe,innerlijke Eigen Wijsheid.

Kan doen stromen uit  Zelf-vertrouwen; opnieuw te bezien ,doorzien en het bespreekbaar te maken met elkaar; het elkaar te bevragen waarom en ook “TE DOORZIEN ALLES, wat door ieder individu in stand wordt/werd gehouden”

Opnieuw de keuzes van Oorlog of Vrede maar nu uit andere gezichtspunten wellicht , verbonden in bewustZijn..en een andere werkelijkheid vorm te geven.

Besef wel : het in stand houden van oorlog en vrede bestaat bij de gratie van gedachtewereld, van handeling van machtsbolwerken en van onmacht. Waar de kracht van de heilige,  innerlijke eenheid in ieder mens door  de Kracht in hem zelf wordt terug gewonnen en terug geplaatst in het eigen essentiële autoriteitsveld, dan zal daar de verandering in ontstaan. Opdat de keuzes opnieuw worden herlegd. Keuzes die niet altijd uw keuzes blijken te zijn geweest, maar die ontstaan zijn omdat er geen keuzes werden bepaald vanuit de wereld. Omdat er ook niet werd gevraagd aan de wereld, en omdat de wereld stil bleef… 

Wanneer  waar de wereld zijn stem laat horen, zal opnieuw het Nieuwe Lichtveld in stelling worden gebracht van verandering. Die verandering vanuit de stem van ieder mens zal een zodanige klank via frequenties over deze wereld laten echoën, dat daardoor er werkelijk een ondersteunende kracht zal gaan ontstaan, een volgend Krachtveld wat zo nodig is voor die nieuwe wereld, die NU aan het ontstaan is. 

Deze nieuwe wereld die in een gelijkwaardigheid wil komen, die los wil komen van elke gedachte van oorlog en vrede. Ook in het persoonlijke leven. Iedere gedachte van ieder mens persoonlijk in het leven zelf te beschouwen - iedere dag opnieuw - waar zit in mijn gedachten oorlog of vrede? Waar ken ik mijn eigen vrede, mijn werkelijke vrede die niets vraagt vanuit de wereld, maar dat die werkelijk vanuit mijn hart, vanuit mijn hoogste liefde gevoeld wordt, de vrede waarin ik vertrouw dat ik in het midden sta . In Eenheid met de trilling van mijn hoogste Lichtcode, die ik persoonlijk draag.

Dat mijn LichtKracht er toe doet. Dat ik wéét dat ik als mens er toe doe. Dat mijn plaats alleen maar mijn plaats kan worden wanneer ik mijn stem laat horen vanuit de bezieling in wie IK BEN  ..Dan zal ik bijdragen aan die nieuwe Aarde. Dan zal oorlog of vrede waarin ik steeds de keuze heb, iedere dag opnieuw, via mijn eigen handelingen! En de innerlijke houding ,vormgegeven door mijn eigen persoonlijkheid via mijn eigen woorden in het leven te plaatsen, en de trillingen die ieder mens daarmee de Wereld instuurt,  mentaal, verbaal, zal een enorme energiedrager zijn in de vernieuwing !! Dus wanneer ieder mens zich dit realiseert, zal daarin zeker de ondersteunende factor komen voor Wijze vrede zoals het bedoeld is. 

Door ZELF VREDE TE LEVEN  en te ZIJN .. 

In Liefde aangereikt,

 Berry Vincenta

 

Meer in deze categorie:

Gastenboek Berry Vincenta

Volg ons op Social Media:
Ga naar boven