×

Opmerking

Aimy H1 Heading: Context: com_k2.itemlist

Aarde, Kosmos, Nederland en overige landen

Oorlog of Vrede , een sacrale keuze

 

"Oorlog of Vrede, een sacrale keuze"

Wanneer ieder mens - op dit moment - in zijn eigen hart kijkt, in deze periode van het leven, binnen deze evolutie in de tijdslijn van nu, dan zien wij ook dààr de dualiteit  van oorlog en vrede.

Zowel op het persoonlijke vlak, als kijkend naar de wereld die op allerlei verschillende manieren deze dualiteit zo uitvergroot laat zien. 

Alles, wat bijvoorbeeld drie jaar geleden is aangestuurd geworden voor de verandering van de wereld, heeft ook heel veel van deze energieën getoond. Maar doordat vele mensen zo diep in zich zelf - dát wat Eenheid vertegenwoordigt - niet hebben kunnen ervaren en vanwege de dualiteit hun keuzes hebben bepaald - veelal door angst -zo zij dachten te moeten reageren, is die Eenheid daarin heel vaak uit het oog verloren geraakt. 

Want precies binnen die eenheid in de mens bevindt zich de kracht: het heldere vermogen voor eigen diepe keuzes te maken. Maar ook om ín de innerlijke wijsheid te zien, wat de volgende stappen dienen te zijn. Om in de vorm te kunnen brengen in het leven - ieder moment van het leven zelf - wat voor ieder mens individueel, maar ook voor het wij-bewustzijn belangrijk is. En daardoor, ruimer gesteld, voor deze Schepping .

Hierin ligt een heel groot deel waaraan ik deze titel van oorlog of vrede koppel .

Aarde Spreekt. Deel 2

Aarde spreekt’ door Berry Vincenta         Maart 2021.

Aarde en Lichttaal “ deel 2

Wanneer wij verder gaan kijken ten opzicht van Lichtconnectie en ook Lichtcommunicatie - waar ik gisteren over sprak - heeft het vooral ook op een verdiept niveau met het volgende te maken. Het heeft te maken met al die Lichtlijnen, die vanuit hun innerlijke frequenties verschillende verbindingen maken in deze Kosmos, met velden van Licht waarin zich andere informatie bevindt, maar ook een andere geschiedenis ligt.

De wisselwerking vanuit deze Lichtbedrading tot de Aarde en tot de mens daarin, maakt dat die uitwisseling van energieën de informatie in de Lichtlijn die de mens vanuit zijn eigen kristallijnen bewustzijn maakt, steeds meer voelt opengaan.

Aarde Spreekt. deel 1

Maart, 2021

Aarde spreekt . Deel 1

Prachtige mensen, het volgende wil ik onder jullie aandacht brengen. Datgene wat er momenteel op de aarde heerst is als een grote schaduw in dat wat Licht zou kunnen zijn. Deze schaduw wordt veroorzaakt door heel veel angst. Daar waar angst een soort hoofdzaak gaat zijn in het leven van mensen, zal de energie uitdrukking daarvan op vele fronten raken, datgene wat in Licht zichzelf wilde laten zien.

 Daar waar niet meer vanuit het Licht innerlijk wordt gecommuniceerd, zal de schaduw van de angst steeds groter gaan worden. Dan zijn mensen innerlijk zo vanuit een beknellende positie in het leven geraakt, dat zij daardoor de gevangene van hun zelf zullen gaan zijn.  Niet alleen maar door henzelf, maar door al datgene wat momenteel speelt, waar ik nu niet verder op in zal gaan, omdat er ook via Berry Vincenta al veel over is gezegd.

Het gaat hier over het volgende: datgene wat zich nu innerlijk in de mens zo heeft vastgezet, vraagt om een andere Openbaring van het Zelf. Daar waar de mens in zichzelf weer gaat zien, dat alles is ontstaan vanuit Licht en beseft dat ook de weg terug naar dit Licht, een weg is die nu op dit moment gegaan dient te worden. Dat betekent dat ieder mens in zijn eigen essentie begrijpt dat hij of zijn niet alleen maar die mens is in de worsteling van deze tijd in Evolutie , maar vooral ook mens is die aangezocht wordt zijn eigen hoogste bewustzijn weer te openbaren aan hemzelf als Mens.

Vaccins, Vaccinaties en onrust

      

Januari 2021

Grote dank aan Guido Jonkers van de site Want to Know voor zijn vraagstelling waardoor er meer duidelijkheid kan komen in alle verwarring van dit moment. en Gea voor het transcript. dd januari 2021.Meer info??: https://www.wanttoknow.nl/hoofdartikelen/berry-vincenta-wanttoknow-qa-over-covid-en-de-vs/

 Inhoud mag gedeeld of anderszins maar graag met bronvermelding.

Over VACCINS en de ONRUST.

Via vraagstelling en dialoog ( schuin weergegeven)

Dan zou ik de stap willen gaan maken naar de andere grote fundamentele shake-up in deze wereld. En dat is dus de COVID-ontwikkeling. Zijn er in uw perspectief grote ontwikkelingen gaande, die we zouden kunnen gaan melden aan een grotere groep mensen, teneinde hen te versterken..?

 Er is heel veel te zeggen over de werkzaamheid van dit zogenaamde virus. Datgene wat zo  – in deze wereld waarop u allen leeft-  zo heeft aangedaan op vele lagen, is een veld, dat uiteindelijk een noodzakelijk veld bleek te zijn. Omdat er een heel groot collectieve omwenteling dient te komen. Deze omwenteling is gaande… Maar deze omwenteling kan alleen maar heel duidelijk zichtbaar worden voor veel op uw aarde, wanneer ook kan worden omarmd, datgene wat verandering betekent.

De verandering is een verandering die voor heel veel mensen een enorme diepe angst in zichzelf  opwekt. Oude angsten, oude overtuigingen op basis van verleden betekent dat heel veel mensen de deur bijna hebben gesloten voor het heden en de toekomst. Ze stabiliseren hun eigen energie in een soort van stagnatie in het oude verleden, in oude overtuigingen in, de angsten voor tekortkomingen, maar vooral ook in de angsten niet meer datgene in vrijheid te kunnen doen, wat uiteindelijk de wens van het hart is. Daarin ligt een hele grote aanwijzing.

De wereld is geschokt, een groot deel van de aarde, de wereld, de wereldbewoners is geschokt door dat wat zich uiteindelijk heeft getoond, wat tot een realisatie is gekomen, door de keuzes.

Eigenbelang en Wijbelang…….

Ik heb u vandaag heel veel over keuzepatronen verteld en ook hierin wordt de wereld eigenlijk gespiegeld in de keuzes die gemaakt zijn door hele grote groepen mensen. Mensen die zich kennelijk vrij genoeg voelden om uiteindelijk iets te kiezen wat volkomen anders was dan uiteindelijk werd gedacht dat het zou zijn. Het heeft te maken met dat wat in het onderbewustzijn van hele grote groepen mensen speelt. Omdat er zoveel onvrede en zoveel vanuit persoonlijke onvrede heeft gespeeld, waar niet voldoende op is ingespeeld geweest, volgens al die mensen die die keuze hebben gemaakt, is daarin dit uiteindelijk tot realisatie gekomen. Dit wat de wereld nu zo gespiegeld terugkrijgt in degene die straks aan het roer staat van een heel groot land, zal daarin niets anders kunnen dan constateren hoe belangrijk het is dat een keuze die gemaakt wordt niet vanuit het eigenbelang wordt gemaakt, maar vanuit hart en WIJ-belang. En daarin ligt dus een heel groot stuk verschil.

Voel u niet teleurgesteld als ik u zeg dat er nog zoveel moet gebeuren.
Voel u niet teleurgesteld als u nu van mij zult horen dat er nog zoveel gedaan moet worden om  in de ontwikkeling van het Bewustzijn zoveel van de grond te krijgen en te brengen.
Want doordat u dit aan wilt gaan en ook al aan zijn gegaan om datgene in de wereld te zetten wat de verandering ondersteund, in de ontwikkeling van deze Aarde,  dan zult u daarin werkelijk het belang van het Werk kunnen gaan zien.
Maar er zijn een hele grote groep aan mensen die nog volkomen gespeend zijn van iedere vorm van Bewustzijn ten opzichte van het leven van NU.

 WantToKnow sprak met de mediamieke Berry Vincenta over de niet-fysieke realiteit die ‘achter’ of ‘onder’ deze gebeurtenissen ligt en wat de inzichten zijn, vanuit ‘onstoffelijk’ perspectief voor de ontwikkelingen op onze prachtige blauwe planeet Aarde.

We raden je aan, bij het lezen van het stuk, je eigen intuïtie als kompas te gebruiken en niet klakkeloos informatie aan te nemen als ‘waar’. Wat jouw waarheid is, bepaal je zelf. Hopelijk vanuit een ‘Open Mind’, van waaruit je in alle oprechtheid kunt wegen en het spreekwoord ‘Bezie alles en behoudt het goede’ kunt realiseren. Veel genoegen met deze informatie en het inpassen ervan in jouw realiteit.

Er is veel wat wordt geprojecteerd op dit deel van uw wereld. Er is veel wat daardoor ook onder druk komt te staan. En in al dat wat zo onder druk staat zal dan ook iets gaan uitbreken. Uitbreken zal, wat ik u eerder heb gezegd in de tekst , Oude veiligheid, oude energie, oude structuren en oude manieren van kijken…… naar het leven Nu.
De wereld in Europa zal zeker wijzigen. Ook al omdat er zo veel nieuwe energie toegevoegd wordt aan ieder land dat nieuwe mensen in zijn eigen land gaat opnemen.

 

Einde[van]deze beschaving door kunstvernieling?

 

Klopt het dat we nu in een slotfase zitten van een tijdperk, van een beschaving?Zou in dat verband ook het kapotslaan van die oude kunst symbool kunnen zijn voor het einde van een tijdperk?

[De nieuwe beweging in bewustzijn; van oude religie naar werkelijke eenheidsbeleving]

Dit is zeker een onderdeel van het hele collectíeve proces.Datgene wat in stánd werd gehouden, is een deel van levenstijd wat zijn functie heeft voltooid. Het zal daardoor werkelijk ook niet meer die functie kunnen voltooien voor de mensheid van nú.

Wat is de diepere bedoeling van deze situatie (vluchtelingen)

Daar waar de door u genoemde vluchtelingen zich een weg banen in het leven op deze wereld, betreden ze grondgebied dat in principe allemaal in de  EENHEID thuis hoort. Maar het grondgebied is door de mens in de loop der eeuwen  opgesplitst in allemaal delen, die daardoor een uiterlijke afgescheidenheid hebben laten zien.En  daarin zijn de mensen die nu op de vlucht zijn in een staat van bewustzijn, veelal onbewust, waarin ze deze grenzen, deze zogenaamde afbakeningen  weer in een soort  eenheid aan het brengen zijn, omdat ze zich overal aan het verspreiden    en VERBINDEN ZIJN. Deze groep brengt nieuwe informatie..

Moeten wij ons voorbereiden op een kernramp?


Moeten wij ons voorbereiden op een een nieuwe nucleaire ramp in Japan?

De energie die momenteel vrijkomt uit die plaats is een energie die al een hele tijd vrij is en reeds een grote rol heeft gespeeld in het leven daaromheen. Het is een plek die  vanuit de schade die het inmiddels heeft aangebracht, ook een plaats die gevaarlijk is voor het menselijke weefsel. Tegelijkertijd is het zo dat er ook heel veel opgelost wordt door de natuurlijkheid daarin.

Wanneer een mens die bijvoorbeeld geboren is in Nederland, zijn  morfogenetische veld verlaat en naar het buitenland stapt, zal hij in dat land het morfogenetische veld van dat land betreden.

Daarin laat hij of zij ook zijn voetsporen achter, zijn energie achter, en in die zin verandert er continu iets in het morfogenetische veld van ieder land. Want steeds is daar een uitwisseling van allerlei verschillende trillingen. Van allerlei verschillende ervaringstrillingen en herinneringen.

Waarom is het zo oneerlijk verdeeld in de wereld?

Wanneer ik met u spreek over een wereld van dualiteit, dan is de wereld daar niets anders dan een weerspiegeling van. Wanneer u kijkt naar de dualiteiten in de wereld en u ziet armoede ten opzichte van rijkdom, dan ligt daaraan ten grondslag onmacht en machtsprincipes. Belangen, heel veel belangen, juist belangen vanuit macht. En onmachtsprincipes van hele groepen mensen die daar niet aan toe kunnen komen, omdat ze in een afhankelijkheid zijn gekomen in het leven.

Tegelijkertijd neem ik u vanuit dat punt mee;  vanuit een horizontaal punt vraag ik u nu op een hoger bewustzijnsplan mee te willen kijken. Wanneer u nu vanuit dit hogere bewustzijn kijkt naar deze wereld, dan kunt u daar ook de enorme kansen zien voor het collectieve bewustzijn waar een ieder in is ingebed op deze wereld, deze kansen en mogelijkheden zou kunnen grijpen.

 

LEIDERSCHAP BARACK OBAMA

Laat ik U allen de grote Bedoeling uitleggen van deze grote Ziel en zijn Opdracht....

Obama , zoals hij nu heet, is een zeer gedreven Ziel, die wordt aangestuurd door zijn Bewuste Zijn, geworteld in het Christusbewustzijn.

Het joodse volk is veelal benoemd tot het uitverkoren volk. Ook daarin is er eigenlijk vanaf het begin waarop dit woord werd uitgesproken in het denken van velen al een soort van splitsing ontstaan. Het is nooit de bedoeling geweest dat dit worod zoveel zal op gaan roepen bij mensen. Want dat wat uitverkoren blijkt te zijn zal altijd iets negatiefs bij anderen opwekken die zich daar niet energetisch bij aan kunnen sluiten. Toch heeft het joodse volk altijd heel veel aan de wereld getoond. Er is vanuit het jodendom altijd heel veel zichtbaar gemaakt op allerlei bewustzijnslagen.

 

Wat is de rol van Europa en in het bijzonder van Nederland ten aanzien van de grote sprong in bewustzijn?

 

Invloed van planeten op aarde en bewustzijn

 

U spreekt net over de invloed van planeten die langzaam door zou druppelen naar ons toe. Kunt u daar iets meer over zeggen. Ik begrijp dat niet helemaal.

Deze menselijke aarde, zoals ik het nu even tegen u zal zeggen, de aarde waarop u leeft, is een hele hoge entiteit. Deze aarde is een aarde die onderdeel uitmaakt van een veel groter Kosmisch lichaam. En daarin liggen verschillende planeten die ook verbonden zijn met de aarde-energie. De aarde-energie waar u allen bent ingebed.

 

Ik heb u allen gezegd dat er momenteel veel aan het verschuiven is. Er is veel bewogenheid, er is veel bewogenheid, zowel op onderstromen, bovenstromen en hoogstestromen. En daarin, in die bewogenheid, zowel op basisniveau in u allen als mens, als op hartniveau, op psychisch denkniveau maakt dat er heel veel werkzaam is in u allen, maar ook op collectief gebied. De beweging die momenteel op de wereld zo voelbaar en zichtbaar is, waarin alles verschuift en waarin ook alles zich verplaatst is niet alleen daar maar ook in uzelf bezig.

 

De binnenwereld van het Wezen Aarde wordt zichtbaar.

Niet alleen in het wezen van de aarde, in haar binnenwereld, verschuift alles, u verschuift met haar.

De oude velden zijn gekrompen

Wees u bewust van het feit dat ook de fysieke vorm zal verdwijnen

Het geeft geen pas meer uw eigen oude patronen en paden te willen blijven bezielen.

 

Geld als identificatie, of ????????? Deel 1

Geld in uw wereld heeft bijna de rol gekregen van dat, wat u de allerhoogste noemt.

Het is een overkoepeling van bestaansrechten verworden. Geldenergie is in de basis en principe van geven/ontvangen, als uitwisseling tussen mensen.

Geld als Identificatie????? Deel 2

Ik heb u, ( zie deel 1) een paar jaar geleden, via Berry Vincenta, de ineenstorting van de Kapitaalmarkt aangereikt.

U zit daar nu middenin....

Ik zal met u samen de route bespreken, welke o.a. de mogelijkheden zullen zijn.....!

Nederland is een land van autonomie.

Nederland is een land met een eigen cultuurgoed.

Nederland is ook een land van vrijheid, een gastvrij land, een land dat heel tolerant is in de ogen van de wereld. Juist deze tolerantie, wij kunnen haast spreken van overtolerantie, maakt ook dat Nederland op dit moment in deze wereld ongeloofwaardig aan het overkomen is.

3 doorgevingen over Nederland leest u hieronder.

Die delen van het zielebewustzijn die niet geïncarneerd zijn, bevinden die zich in dit zonnestelsel of ook daarbuiten?

 

De wederkomst van de Maittreya

De wederkomst van de Maitreya , de Christus, gebeurt dat in menselijke vorm  d.w.z. door één mens of anders?

 

 

De Hand Gods verplaatst Zijn schepping

Het leven op uw aarde wordt op dit moment bepaald door diepe, diepe verschuiving. De hand Gods verplaatst Zijn schepping. En de kracht waarmee dat gepaard gaat, is een kracht die voelbaar is in uw aller bewustzijn. Dat wat op uw wereld plaatsvindt kent zijn diepe, diepe bedoeling. Maar deze bedoeling wordt nog niet volkomen door de mens omarmd, omdat het velen op uw aarde nog heel diep in de stof treft. En waar het heel diep in de stof getroffen wordt kan het bewustzijn zich niet steeds verbinden met dat wat bedoeling heet. En toch is dat iets van deze tijd in evolutie. U  staat op een punt in uw eigen leven waarin u heel duidelijk kunt zien dat alle beweging in de buitenwereld uw binnenwereld raakt. En dat de binnenwereld van het wezen Aarde zichtbaar wordt. Haar binnenwereld toont u  uw eigen binnenkant en deze binnenwereld van de aarde wordt nu uiteindelijk geleefd in haar buitenwereld. Deze aanwijzing voor u , collectief als mens, betekent dat uw eigen binnenwereld wordt uitgenodigd zich in de buitenwereld te willen presenteren.

Wat zou je innerlijke opstelling kunnen zijn in deze wereld die staat voor zo’n grote ommekeer. Hoe zet je jezelf goed in de wereld wetende dat je keuzes heel belangrijk zijn? 

Chaos op aarde. Deel 2

Inleidende vraag op Chaos op Aarde , deel 1.

Al jaren houd ik me bezig met wat er in onze wereld gebeurt op spiritueel niveau. En ik heb een vraag waarvan ik hoop dat u die kan en wil beantwoorden met dit als inleiding: Er is een heel duidelijk aangegeven  tijdstip van 21-12-2012  om 11.11 uur, waarop grote omwenteling zal komen. Tot die tijd zullen we enorme veranderingsprocessen gaan doormaken (o.a. chaos) Ik wil graag meewerken en me inzetten om dit proces voor mijn directe omgeving en mogelijk daarbuiten zo goed mogelijk te ervaren en te doorleven. De komende 4 jaren zullen tot een positieve climax komen hetgeen mij op bepaalde vlakken juist erg onzeker maakt omdat ik mezelf niet in de kast kan zetten en ook keuzes dien te maken die (soms verstrekkende) gevolgen hebben voor de komende jaren.

 

Is het aan te geven in blokken van bijvoorbeeld per maand/ kwartaal wat we kunnen verwachten de komende 4 jaren en hoe we daarop ondersteunend kunnen reageren?

 

De Aarde is een levend Wezen op zich

 

De aarde is een levend Wezen op zich. De aarde bestaat vanuit haar functie in het zonnestelsel als een toegevoegde waarde aan een geheel. De aarde is een levend Wezen, een levende energie die een bedding voor de mens in evolutie biedt om daarin, daaraan te kunnen groeien. Daar waar de mens groeit, groeit de aarde mee, groeit dit hele zonnestelsel mee. Dus de aarde biedt de mens de mogelijkheid om zichzelf te vervolmaken.

Chaos op de aarde steeds groter. Deel 1

Ik heb het idee dat chaos op de aarde steeds groter wordt om dingen duidelijk te laten worden, klopt dat?

 

Nederland als spiritueel brandpunt

Nederland is al een hele tijd een land geweest wat vooral een enorme spirituele functie heeft, en dat heeft het nog steeds. Nederland is een spiritueel brandpunt op deze wereld. Maar tegelijkertijd, wanneer u gewoon plenair naar dit land kijkt, naar de samenstelling in dit land, dan ziet u vaak vanuit uw menselijke persoonlijkheid iets anders. Dan is het niet altijd gemakkelijk om te zien wat toch de diepste bedoeling achter dit enorme morfoveld in Nederland ten grondslag ligt. 

Gastenboek Berry Vincenta

Volg ons op Social Media:
Ga naar boven