×

Opmerking

Aimy H1 Heading: Context: com_k2.item

Wat betekent het Aquariustijdperk voor de mens van nu??

In het Aquarius-tijdperk zal de persoonlijke machtsstructuur op uw wereld zijn top gaan bereiken. De machtsstructuur in uw wereld van alle multinationals, van alle waarvan u vindt dat zij regeren - dat zij de macht hebben - dat zij over u de macht hebben, dit zal uiteindelijk een enorme top gaan bereiken. 

Laat de mens van nu zich eerst  realiseren wat het Vissen-tijdperk voor hem heeft betekent. Wanneer u terugkijkt op het Vissen-tijdperk, in al die eeuwen die achter u liggen, dan loopt daar een draad van bewustwording vanuit de overlevingsdrang in de mens. De mens heeft in al die eeuwen op verschillende niveaus leren te overleven en naast leren te overleven ook leren te communiceren. Wanneer u kijkt naar de mens uit vroege tijden, stootte deze mens slechts klanken uit. Toen leerde de mens woorden te vormen, leerde de mens contact te maken, te communiceren, leerde de mens zich te verbinden aan anderen. 

Door al die eeuwen heen is dit proces steeds dieper in de mens verankerd geraakt. Daarnaast is een andere ontwikkeling op gang gekomen. De communicatie en de verbinding van de mens uit lang vervlogen tijden heeft de mens een sterk individu gemaakt. Maar juist de weg naar het sterke individu droeg tevens in zich, dat de mens zo zeer op zichzelf gericht was, en vaak nog is in uw tijd van nu, dat de verbinding die de mens vanuit zijn prilste beginstadium altijd heeft gehad en altijd  zal hebben, is vergeten. 

De mens is in zijn drang om zijn ego te bevestigen, zichzelf op een diep niveau aan het vereenzelvigen met zichzelf als middelpunt. Zie dit niet als iets wat in uw ogen of wereld een negatief aspect van een groei zou zijn. Het is een pure noodzaak voor de mens om zijn eigen individu, zijn eigen kern, zijn eigen volk in zichzelf te manifesteren via het ego. 

Want het ego is voor de mens dat deel van waaruit hij zich kan manifesteren in een stoffelijk lichaam en in een stoffelijk leven, zoals de mens op uw  aarde deze leeft. De verbindingen die op dit moment juist in het Aquarius-tijdperk in dit nieuwe stadium van groei zo duidelijk via communicatielijnen zichtbaar worden, draagt tevens in zich dat  juist datgene wat de mens in zichzelf heeft ontwikkeld in het Vissen-tijdperk (het sterke individu-zijn, het ego dusdanig sterk maken dat de mens  ik leerde zeggen), dat juist in dit prille stadium van het Aquarius-tijdperk dit proces enorm uitvergroot zal zijn. 

Waarom? 

Het Aquarius-tijdperk is een tijdperk van licht 

Het Aquarius-tijdperk is een tijdperk van licht en waar licht schijnt zal datgene wat ís zeer zichtbaar zijn, zichtbaar worden. Aquarius staat tevens voor water. Water doordringt alles. Water stroomt en dat wat stroomt zal zich niet tegen laten houden. Vooral Aquariuswater zal daar stromen waar het heen moet stromen. 

Waar dient Aquarius heen te stromen? 

De stroom zal de stroom zijn vanuit de verbinding die de mens opnieuw vanuit zijn eigen diepste zijn dient te leren maken met het groepsbewustzijn. Alleen  zal dit in deze tijd, op dit punt van evolutie,  deze verbinding een hele andere betekenen . De mens heeft in het Vissen-tijdperk zichzelf reeds aangeleerd zich te verbinden aan de groep. Eerst was daar het individu , daar ontstond de groep. De groep had een andere verbinding, had een emotionele verbinding, had een overlevingsverbinding. 

En al deze verschillende lagen van bewustzijn moesten in de mens ontwikkeld worden om uiteindelijk weer terug te keren in het sterke individu-zijn , in het leren Ik te zeggen. Maar in dit Aquarius-tijdperk zal juist dit ik-bewustzijn vanuit het kleine ego overgenomen gaan worden door een zielebewustijn, het Ik-bewustzijn met wat u noemt een hoofdletter. Vanuit dit hogere Ik-bewustzijn zal de mens zich opnieuw gaan verbinden aan de groep. En daar waar de mens op dit moment in uw ogen nog zo, zoals u dat noemt onverschillig lijkt, zie dit als een enorme angst. Het is de angst om weer afscheid te moeten nemen van juist datgene wat in de mens is opgebouwd en wat als veilig en controleerbaar wordt ervaren. 

Energieprikkel.

Het is deze energieprikkel die de mens in uw ogen onverschillig doet zijn, zich steeds op zichzelf gericht lijkt te zijn. En toch is dit voor veel mensen in de tijd in uw wereld de enige manier om een steeds dieper contact met zichzelf te krijgen. En daar waar de mens in dit Aquarius-tijdperk zal blijven weigeren zichzelf aan de groep te verbinden, daar zal de mens gedwongen worden. Niet vanuit straf, niet vanuit negativiteit, maar vanuit een pure kosmische noodzaak, omdat de mens vanuit dit hogere Ik-bewustzijn verbonden aan het groepsbewustzijn, het Aquarius-tijdperk werkelijk dat energieveld zal kunnen bieden waardoor het Aquariustijdperk gestalte kan krijgen zoals het kosmisch bedoeld  is in uw wereld. 

Het Aquarius-tijdperk, wordt door velen weleens gezegd, is een duizendjarig-rijk. Laat ik u zeggen dat dit een tijdelijk begrip is. Aquarius is een onderdeel van evolutie. Het aantal jaren in uw tijdspanne is iets wat de mens als handvat gebruikt. Maar zie het Aquarius-tijdperk zichzelf, in uzelf voltrekken. Het kan alleen maar zichzelf voltrekken in u wanneer u werkelijk begrijpt wie u bent, waar uw essentie is en wat u vanuit het Vissen-tijdperk nog steeds met u meedraagt. Maar waar u, als u daar met heldere/eerlijke/liefdevolle en respectvolle ogen naar kijkt, afscheid van zou kunnen nemen om a.h.w. in het diepe te durven stappen. In het diepe te durven stappen, daarmee bedoel ik: datgene wat voor u als mens niet meer allemaal controleerbaar is, maar waarin u durft te staan in de stroom die Aquarius u biedt. En daar waar de stroom u inspireert om in te stappen, voel uw moed en voel de kracht vanuit de essentie om de controle die u al eeuwen in handen heeft gehad over uw eigen leven, los te durven laten. 

Communicatie 

Ik heb u net iets gezegd over communicatie. De communicatie in dit beginstadium van Aquarius draagt tevens een verbinding in zich, maar ook een aspect van het zich opnieuw weer zichzelf in zichzelf terugtrekken. Want daar waar de mens steeds ontvankelijk en bereikbaar is voor communicatie van buitenaf, op de plaats waar die mens zich op dat moment bevindt, is de mens wanneer hij communiceert met iets buiten die plaats, niet meer aanwezig op de plaats waar hij zich op dat moment bevindt. Dit draagt een groot gevaar in zich, omdat de aanwezigheid op de plaats van de mens een belangrijke aanwezigheid is: -omdat het uw plaats is; -omdat die plaats uw energie op dat moment absorbeert; - omdat  die plaats uw energie absorbeert in de aarde. U laat daar iets achter van uzelf en steeds opnieuw zal de mens waakzaam moeten zijn zich niet af te laten leiden van zijn plaats.  

Neem de plaats in uw leven en daar waar u bent, vol aandacht in.  

Neem de plaats in uw leven en daar waar u bent, vol aandacht in. Realiseert u steeds opnieuw dat u het bent die op die plaats is en dat die plaats steeds opnieuw gevuld zal worden. Want energieën zijn draden van licht, zijn draden die zich steeds opnieuw met elkaar verbinden. Alles aan communicatie draagt de trilling van verbinding in zichzelf. En de verbindingen die op dit moment over uw wereld gaan zijn hele grote verbindingen. 

Alleen….vele mensen vergeten de enorme impact die het heeft, wanneer de mens wereldwijd communiceert. Want alles draagt energie zoals ik u reeds zei. Woorden dragen energie en alles wat wordt uitgesproken, wat er wordt gedacht en wat er wordt verstuurd in communicatieve verbindingsmogelijkheden in uw wereld, laten hun sporen na. Zo wees u bewust, bewuste mens zoals u hier zit, dat wat communiceert, want daarmee drukt u een stempel op het collectief onderbewustzijnsveld. 

En  dit veld is een heel gevoelig veld in het Aquarius-tijdperk en juist dit veld  vraagt om de grootste, de grootste behoedzaamheid om daar vanuit de essentie in uzelf zich steeds helder mee te verbinden en u te realiseren wat u daarin,  in deze tijd van evolutie, achterlaat. 

Wees u ook steeds bewust van de verbinding die u maakt vanuit uw essentie met de ander. Zie de ander zoals u zichzelf zou kunnen zien. Blijf steeds opnieuw kijken naar de verbindingsdraden die u juist in die leven houden. Niet alleen de horizontale, maar ook de verticale verbindingen waarin u steeds wordt aangespoord uw voeding te zoeken vanuit verticale,  maar ook horizontale verbinding. 

Laat zien wat u in uzelf transformeert. 

Maar kijk ook naar waar toe u zichzelf wel of niet in staat acht om aan bij te dragen aan de voeding voor dit enorme nieuwe collectieve veld van het onderbewustzijn, wat zich wil openen. Wanneer het geopend is zullen daar enorme veranderingen aan ten grondslag liggen. En daar waar de mens niet bereid is zich vanuit zijn individualiteit te verbinden aan de groep zal kosmisch worden ingegrepen, omdat juist al in deze tijd zichtbaar wordt, dat grote groepen mensen zich aan elkaar moeten verbinden vanuit allerlei redenen. 

U ziet het in deze tijd reeds gebeuren. En de mens die zich bewust is van wat daar aan de hand is kan bijdragen aan een enorme positieve omkering, juist vanuit dit veld van angst en juist vanuit dit veld het teruggeworpen voelen in een oude tijd die niet meer past in een nieuwe tijd. En toch wordt de mens daartoe gedwongen, zolang daar niet naar de verbinding op een ander niveau in de groep wordt gekeken. 

De persoonlijke machtsstructuur

Er is nog iets dat ik u wil zeggen. In het Aquarius-tijdperk zal de persoonlijke machtsstructuur op uw wereld zijn top gaan bereiken. De machtsstructuur in uw wereld van alle multinationals, van alle waarvan u vindt dat zij regeren - dat zij de macht hebben - dat zij over u de macht hebben, dit zal uiteindelijk een enorme top gaan bereiken. Ik wil u aanreiken: kijk hierin naar wat werkelijkheid is en wat manipulatie in zich draagt. Wanneer er gemanipuleerd wordt met persoonlijke machten en wanneer gemanipuleerd wordt met de afhankelijkheid van bijvoorbeeld geld, kijk daarnaar in u zelf wat dit met uzelf zou kunnen doen en hoe u als bewuste mens hier zelf een verandering in zou kunnen aanbrengen. Wanneer u kunt zien dat de mens, het grootste deel van de mensheid, zich laat overschaduwen door de enorme machtsprikkel die juist regeringen en ook geld in zich dragen, die de mens klein willen houden. Zie daarin hoe uw eigen rol daarin zou kunnen veranderen, kijk daarin of u daar een bijdrage aan zou kunnen leveren. Ik zou u haast willen vragen, spring daarvoor in de bres. 

Kijk daar met eerlijke ogen naar, maar zie ook wat daar aan verschuivingen in de wereld door kan plaatsvinden. Denk niet ik kan dit niet alleen, want wanneer u vanuit uw eigen kracht uw essentie heeft gezien, dan weet u waar uw kracht ligt en dan weet u wat u te doen staat. Wanneer de mens kan zien dat hij niet meer de bereidheid heeft zijn leven te laten kleuren of manipuleren door mensen die over hem/haar heersen, dan is daar voor u op dat moment de reden om daar een verandering in aan te brengen. 

Wanneer het Licht in de mens ontwaakt…

Wees niet bang dat u daar helemaal niets in kunt doen, want  de verbinding vanuit het collectief onderbewustzijn die velen met u op deze manier ervaren, zullen  die grote verandering kunnen volbrengen. Kijk naar uw eigen levenshouding en kijk hoe uzelf daar misschien mee omgaat. Wanneer de mens al deze factoren in het Aquarius-tijdperk anders gestalte kan geven dan zal het Licht en de Liefde  die Aquarius in zich draagt, de mens aanraken. De mens zal uiteindelijk niet meer vanuit angst in de groep staan. De mens zal zijn angst om te leven werkelijk achter zich kunnen laten, omdat  de mens/de Aquariusmens zal zien dat angst datgene in de mens teweegbrengt, wat duisternis in zich draagt en angst steeds opnieuw die duisternis zal voeden. Maar wanneer het Licht in de mens totaal zal gaan ontwaken in het Aquarius-tijdperk, dan zal dit Licht een enorme verspreiding in de hele kosmos in zich dragen. 

Maar eerst zal de mens al het voorgaande wat ik u heb gezegd onder ogen moeten zien om de verandering tot stand te gaan brengen. Want Aquarius wordt tevens gemaakt door u wanneer u de werkelijke Aquariusmens in u zelf doet opstaan. Weet waar uw essentie is - weet wie u bent - laat niet meer toe te zijn die u niet bent, maar durf te zijn die u bent: dat prachtige wezen van Licht en ook dat wezen dat zoveel liefde in zich draagt om te verbinden daar waar moet worden verbonden vanuit de aanwezigheid vanuit uw essentie - vanuit aandacht voor uzelf - vanuit aandacht voor het collectief - vanuit aandacht voor dat wat Aquarius gestalte wil geven. 

 

Mijn zegen.

Gastenboek Berry Vincenta

Volg ons op Social Media:
Ga naar boven