enfrdeitptrues

De Code van deze Nieuwe Tijd. Eenheidsherinnering

Ten eerste wens ik u, dat U uw eigen nieuwe code via  deze  channeling op zult sporen. De overkoepelende code van deze nieuwe tijd in uw aller leven, de frequentie om via onthechting van naar verbinding te gaan.

Wanneer ik dit uitspreek in uw systeem, uw bewustzijn, dan wordt daar onmiddellijk iets geactiveerd in u, want u herkent dit heel diep in uzelf. U weet vanuit een heel oud weten, dat deze code ,die in het veld van deze nieuwe wereld deze nieuwe tijd is ingeprent, als een nieuwe intentie in het hart der mensen, werkelijk herkend zal worden. Iedere dag opnieuw. Deze weg, om via onthechten, naar verbinding te gaan, is een weg die zich op vele lagen in het dagelijks leven zal doen herkennen. Gehechtheid aan allerlei zaken vanuit uw eigen levensgeschiedenis, vanuit uw eigen evolutiegeschiedenis als mens, individueel, draagt vele gehechtheden.

Gehechtheden ontstaan op basis van dualiteit, op basis van allerlei breukvlakken in uw eigen gevoelsleven, ontstaan door het leven zelf. Dit was een noodzaak om te leren te verbinden tot dat wat eenheid in zichzelf opnieuw terug kan doen projecteren. Doordat er vanuit het nieuwe veld, vanuit het nieuwe bewustzijnsveld, energie in uzelf wordt aangetrild, zult u zich steeds dieper vanuit het oude weten, binnen die eenheidsherkenning, uzelf zien staan. Deze eenheidsherinnering zal een enorme invloed krijgen op alles wat zich in uw eigen leven afspeelt. Juist vanuit die eenheid, nu kijkend vanuit die oude geschiedenis in uzelf en nu wetend dat juist de eenheid vaak een verbroken eenheid is geweest op basis van dualiteit.

Daar waar de twee in uzelf één moeten worden, creëert zich weer deze eenheidsherinnering. Uw menszijn en Zielezijn, elkaar vindend  en doorstromend in deze nieuwe frequentie…Daar waar deze twee in uzelf nú één willen worden, staat uw eigen wezen voor de poort in uw leven van nu om door te kunnen stappen, zichzelf kenbaar te maken in uw leven.

Ik zal u dit op een dagelijkse manier  gaan toelichten.

Al datgene wat de wereld, uw wereld, uw leefwereld van u vraagt, is heel veel aandacht te hebben voor allerlei zaken waar uw diepste zelf werkelijk niet mee bezig zou willen zijn. Maar de enorme overvloed van prikkels van deze wereld maken dat u zichzelf steeds verder heeft laten afdrijven van dåt wat werkelijke aandacht behoeft. Wat ook een nieuwe manier van aandacht en intenties behoeft. Daardoor is er vaak een enorme afgescheidenheid in stand gehouden die, wanneer er vanuit stilte naar gekeken werd, uiteindelijk wel door een aantal mensen is herkend. De mensen die deze weg ook terug zijn gegaan, vanuit die stilte, hebben zichzelf in die eenheid teruggevonden. Maar deze wereld met al zijn prikkelingen, deze wereld met al zijn uitdagingen heeft heel veel in deze periode, als afleiding, in uw systeem doen opslaan.   

Nieuw Tijdperk

Vóór deze tijd, in de oude tijd, was alles nodig om ook dat een plaats te geven in het leven zoals het leven in de oude tijd was. Maar u staat nu met een ander besef, met een ander nog niet altijd helder, wezenlijk soms nog wat onbewust besef, in het nieuwe tijdperk. Daarin ligt een heel nieuw veld van nieuwe energie die een andere benadering vraagt. Die een andere benadering vraagt vanuit uw eigen verbondenheid daarmee en zich daarin steeds het belang realiseert wat hierin nodig is n.l. de eigen plaats in het leven opnieuw in te gaan nemen. Het eigen leven volkomen de plaats te bieden in deze energiesamenstelling. Want daarin, wanneer het leven vanuit die manier bezield neer wordt gezet op de eigen plaats in dat leven, is  er een veel grotere stabiliteit. Is daar een veel diepere geaardheid en is daardoor een veel dieper contact met de eigen lichtkracht in het zelf. Is er niet meer alsmaar opnieuw de afleiding van die wereld maar worden  er vanuit een andere intentie keuzes  gemaakt. Enerzijds de verbondenheid met die wereld waarin geleefd  en ontwikkeld wordt, anderzijds ook innerlijk te weten dat er een andere oproepende kracht werkzaam is, die vanuit de kosmos een hele sterke nieuwe invloed zal doen gelden.

Deze oproepende kracht in uzelf vraagt   steeds vaker stil te zijn diep in het Zelf,om wat afstand te willenen kunnen nemen van een wereld die u steeds van dat punt dreigt weg te  halen. Weet dat u daarin altijd die keuze heeft liggen. De keuze wel of niet deel te nemen aan dat wat niet altijd in uw leven een plaats hoeft te hebben. Wanneer u uw eigen leven weer volkomen de plek aanbiedt in dit veld op deze aarde, die op dit moment zo onder invloed staat van deze nieuwe frequentie… Dan kan ook dit nieuwe licht zich hechten aan dat deel in uw eigen zelf en zult u ook vanuit een gemakkelijker stroom veel meer uw eigen levensveld kunnen stabiliseren. Steeds meer ‘nee’ te durven en willen zeggen. Niet vanuit strijd, maar vanuit een innerlijke overtuiging dat u zich niet steeds verplicht hoeft te voelen deel te nemen aan al die lagen in dit wereldse bewustzijn, waarvan u niet altijd deel  uit wilt maken.                                                                    

Daarin ligt voor veel mensen op dit moment een enorme uitdaging. Wanneer ik met u spreek over eenheidsherinnering, spreek ik daarmee een heel groot veld in uw bewustzijn aan. Want deze eenheid is deze herinnering aan die eenheid, is het veld van licht waaruit u allen bent ontstaan. En is daar in het allerprilste begin van uw evolutielijn  een hele belangrijke factor geweest. Maar  daar uw evolutielijn eerst  moest volgen naar de involutie van dat leven  omdat u de diepste spelonken van deze aardse samenstelling moest leren doorgronden en doorlichten, is uw systeem steeds meer vergeten dat u onderdeel bent van deze eenheid. Nu de weg van evolutie weer een hele andere wending aan het nemen is, zal de kracht van deze herinnering alles daarin een grote nieuwe impuls gaan geven. Ook in uw eigen zicht op uw leven en alsook op het zicht over het leven in zijn algemeenheid.  

Wanneer u daar naar kijkt, ziet u ook dat wanneer deze eenheidsherinnering een steeds grotere plek zal krijgen het belangrijk is dat u zich het volgende realiseert…                          

Wanneer u naar uzelf kijkt en u kunt aan uzelf bekennen dat u Licht bent, dat u het Goddelijke Licht in uzelf draagt maar u kunt dit niet in de ander waarnemen, dan is dit voor uzelf een eenzijdige ervaring! Het gaat in deze nieuwe tijd erom dat in het bijzonder datgene wat herkend wordt in het zelf, in diezelfde openheid  en verwondering wordt herkend als dezelfde waarden  in de wereld  om u heen. Op die manier helpt u ook de wereld om u heen de eigen plek van het eigen leven in te kunnen nemen vanuit deze herinnering, waarin er op die manier  door dualiteit werkelijk naar die eenheid wordt gestreefd. Als u dit begrijpt in uzelf, dan zult u ook weten dat wanneer u als bewust mens deze herinnering een steeds bewustere plek gaat geven in het leven, u steeds meer  overtuigd  van deze verbindende kracht   het leven zult verstaan en daardoor ook het leven een andere wending kan gaan nemen. Datgene wat u dan in uw leven roept zal iets anders  energetisch dragen, dan  alles wat u gewend bent geweest.   

Tijdsdruk een gezamenlijke collectieve creatie is geworden….

Door eenheidsherinnering opent het een deel in uw bewustzijn, wat wakker wordt geschud op de tijd van nu. Deze tijdsexpansie is een tijd die nog door de kleine mens als een enorme onder druk staande tijd wordt ervaren. De tijd is een tijd, zoals hij in lineaire zin wordt ervaren, een tijdsdruk geworden die heel veel mensen heel diep in zichzelf  grote energetische verstoringen opleveren. Wanneer u begrijpt dat deze tijdsdruk, vanuit de velden wat ik  u net heb geschetst en waaraan alles wordt verbonden, in uw menselijke werkelijkheidsbesef is ontstaan, doordat ook u  zich steeds weer aan de voorwaarden van de wereld om u heen bent blijven aanpassen en antwoorden op de uitdagende vraag in deze wereld,  dan kunt u  diep voelen  dat deze tijdsdruk een gezamenlijke collectieve creatie is geworden….

Natuurvolkeren kennen deze tijdsdruk niet. Natuurvolkeren en mensen die dicht bij de natuur leven, die nog weten van hun verbindingen tot leven vanuit cycli, leven vanuit een levenscyclus en weten dat zij met al datgene wat binnen die cyclus zich  in het individuele leven afspeelt, dat daar de verbondenheid vanuit het hart  in mee kan stromen en daarop ook bewogen kan worden. Maar de mens in het westen is vaak deze cycli vergeten en drijft dus mee op hetgeen ik u net heb uitgelegd.

Doordat er nu vanuit deze nieuwe frequentie die is ontstaan, kosmisch gezien als een lichtexplosie in het lichtnetwerk in het weefsel van de aarde, zult u kunnen begrijpen dat door deze intentie om dit licht aan te willen laten schakelen met al die wezens op deze aarde, er daarvoor ook een belangrijk en vruchtbaar deel in uw eigen hart verbonden ligt. Het is aan u hoe u uw eigen veld, waarin het zich neer  wil laten , ontvouwt..              

Wanneer u uw eigen leven en uw eigen levenspad daarin ook helder onder ogen komt, zult u zien dat deze nieuwe, krachtige en liefdevolle mogelijkheid u mede helpt met deze nieuwe stappen, vanuit uw eigen wezenskracht naar buiten te komen en  zullen helpen te creëren. Wanneer uw eigen voeten stevig verankerd staan in de verankering met deze Aarde,  deze hoge entiteit die u steeds opnieuw als gast heeft bezocht en vanuit Haar Liefde  werd ontvangen om te groeien , juist in deze periode van uw leven, dan zult u diep ervaren dat u  daarin een heel sterk  hernieuwde balans kunt gaan opbouwen.

 Uw leven heeft het dus nodig om zich  d.m.v. aandacht in deze nieuwe plek  te kunnen laten stromen. Niet meer vanuit de randen van uw bewustzijn, het leven in een soort van vluchtigheid te willen blijven beleven, maar waarin  vanuit de  intense volheid van die  verankerde grond waarop u staat,  eindeloos bezield. …Vanuit dat punt wordt er dan een heel krachtig ijkpunt gecreëerd, waarin het licht van dit netwerk waar ik u net over sprak, zich ook werkelijk aan kan verbinden,zowel horizontaal als verticaal. Deze verbindende energie aan dat veld is van groot belang. Het zal helpen heffen al datgene wat in deze periode van deze evolutie opgeheven wil worden, overgeheveld wil worden naar een ander energieveld.. en er een nieuwe transparantie ,een nieuwe doorzichtigheid zal ontstaan. Hierdoor wordt al datgene zichtbaar door belichting van al die opengemaakte duisterste spelonken en bewegingen in de wereld.

Er kan ook steeds meer innerlijk  worden ervaren zoals : “daar zijn wij allen deel van en verantwoordelijk voor …   Ik heb er zelf deel aan door het onderbewustzijn in mij als mens en dat wat  voor mijzelf niet helder is over mijzelf  …waar mijn  diepe angst voor duisternis en het ongekende ligt..”

Door datgene wat in uw wereld momenteel  zo explodeert op allerlei niveaus, alles wat verborgen is geweest en wat zichtbaar wordt gemaakt door mensen die de taak  hebben opgepakt om die zichtbaarheid te tonen,  ook daaraan  kunt u uzelf  vanuit diezelfde eenheidsherinnering  verbinden. Enerzijds bent u, zoals ik u maar populair zal zeggen, ook die klokkenluider en anderzijds maakt u ook deel uit van datgene wat collectief  gevormd is op deze aarde. U maakt deel uit van allebei de zijden. Het is aan u allen, die zich bewust aan het worden is van deze eenheidsherinnering,  de taak om deze eenheid ook opnieuw te herstellen !!

 

 

Niet ieder volk volgt dezelfde cyclus…

Dat betekent, als u niet meer vanuit de oude tijdsdruk kijkt, maar wanneer u kijkt vanuit de cyclus in uw eigen leven, u ook zult kunnen begrijpen dat niet ieder volk dezelfde cyclus volgt..Ieder volk kent zijn eigen trilling, kent het eigen ritme in de eigen groei. Volkeren die op dit moment in een zo explosieve samenleving hun leven moeten leven en daar hun eigen groei uit dienen te halen, zijn zielen die ondersteuning kunnen gebruiken vanuit deze eenheidsherinnering. Als u dit begrijpt, kunt u zich verbinden vanuit uw bewustzijn, niet door nogmaals uw licht te sturen, want datgene waar het licht aan is verbonden zal zich uitvergroten, dus ook al datgene wat daarin zo duister is.

Ga met uw hart de verbinding aan vanuit deze eenheids-herinnering trilling. U zult dan in het veld van het volk dat zo worstelt om uiteindelijk los te kunnen komen vanuit allerlei machten en manipulatie-energielagen, op deze wijze  uw eigen steentje aan bij kunnen dragen. U draagt dan ook wezenlijk bij aan deze eenheidsherinnering. Het is deze eenheid die u, wanneer u in de context zoals u nu hier bij elkaar bent in deze setting, met  deze kaarsen, met deze muziek en  in deze  prachtige energie van deze kerk, het zo gemakkelijk kunt binnenlaten vanuit uw eigen spiritueel besef. Maar wanneer u voorbij deze plaats bent, weer  terug in het rauwe leven van alledag, dan zal daarin de spirituele roze wolk  in uw leven uit elkaar spatten en zult u kunnen gaan staan vanuit die heldere en soms confronterende  waarheid in uzelf: Ik ben de eenheid in mijzelf, maar als ik dat in mijzelf herken, zal ik dat ook van de ander dienen te  herkennen. Als u in de ogen van de ander de eenheid herkent, dan kunt u bouwen, meebouwen aan dat wat ik u net heb uitgelegd. Daarin zit voor u allen een heel belangrijke opdracht..

Het nieuwe denken, spirituele intelligentie, een nieuwe waarheid

Over de frequentie die nu in deze wereld zo duidelijk aan het veranderen is en daardoor ook innerlijk de ervaring biedt dat de tijd zo snel gaat zodat niet alles begrepen kan worden, zal ik u het volgende zeggen. Het is ook niet de bedoeling dat u alles direct wilt pakken met uw oude denken. Het nieuwe denken, het nieuwe gedachtegoed, maar ook uw eigen hogere mentale ontwikkeling vraagt van u spirituele intelligentie en vraagt te willen doorzien wat daar nu werkelijk plaatsvindt. Vraagt te willen doorvoelen niet het eerste gevoel als waarheid te nemen, maar de waarheid werkelijk zodanig te doorvoelen dat u daar uw eigen innerlijke intuïtie aan verbindt. Uw intuïtie die zich verbindt met het oude weten, waarin een nieuwe waarheid in uzelf ontwaken zal. Het is van belang dat u zich niet alles in deze wereld aan laat  meten als waarheden. Er zijn zoveel zaken die op dit moment versluierd zijn geraakt omdat ze in stand zijn gehouden doordat mensen niet hun eigen weten daaraan hebben  kunnen of willen koppelen. De mensen hebben de verantwoordelijkheid nog niet allemaal  genomen hun eigen innerlijk besef daarover helder te krijgen. Daarin is het van belang voor u allen, dat u alles wat u tot u krijgt, filtert via uw eigen bewustzijn. Dat uw bewustzijn u aan zal geven wat bij uw energiekleur in dit leven van uw eigen zelf hoort en wat niet. Maar ook dat u zich niet langer door deze wereld laat misleiden!

De grote misleidingen

De grote misleiding op deze wereld, is een misleiding die voortkomt uit de dualiteit juist In deze dualiteit van macht en onmacht. Ik heb daar al vaker met u  over gesproken en ik wil dit nogmaals onder uw aandacht brengen, omdat het iets is waar u dagelijks naar kijkt, waar u dagelijks in uw bewustzijn mee gebombardeerd wordt. Het is belangrijk dat u gaat voelen  wat u steeds opnieuw op allerlei manieren tot u krijgt, of dit wel de waarheid is of uw waarheid is..? Of hetgene wat steeds door uw overheden aan u verteld wordt, wel wezenlijk de waarheid is. Of dat daar iets achter, of dààr achter iets anders schuilt waar u achter kunt komen als u stil wordt in uzelf… en op welke wijze u hier dan anders in kunt gaan staan..en te handelen naar Weten..  Uzelf leert te vertrouwen op wat uw eigen innerlijke inspiratie u daarin brengt. Ook allerlei van dit soort ervaringen zullen daardoor vernieuwen. Ze zullen vernieuwen omdat u nu heeft aangereikt gekregen, dat u zichzelf losser kunt maken uit de enorme tijdsdruk. Dat u zich veel meer kunt verbinden met de cyclus van uw leven. Dat u vanuit dat punt van stilte in uzelf kunt gaan  bouwen  aan die mogelijk , dat u veel meer kunt doorzien wat er  stoffelijk op deze wereld allemaal plaats vindt. Het gaat erom dat u een stap verder gaat maken. Voorbij de vorm kijkt…

Gedachtegoed ervaren en bundelen als lichtpunt in de tijd..

Dat u met mensen gaat spreken, met mensen in dialoog gaat die hetzelfde gedachtegoed innerlijk ervaren en willen bundelen als lichtpunt in de tijd.. Daar ook duidelijk iets anders mee willen gaan doen. Het mee te nemen. Het verder mee te nemen om uit te diepen en te weten hoe daar iets anders energetisch tegenover geplaatst kan worden. Anders blijft u vasthouden aan de oude tijd. Blijft u vasthouden aan de onmacht, aan de onmacht ten opzichte van dat wat macht over u zou hebben. …Dan zult u daarin het in stand blijven houden.  Door een oude en angstige creatie ‘verantwoordelijkheid willen of nog kunnen oppakken’, terwijl het grote Weten in uzelf zo aan het ontwaken is. U allen heeft het in handen gekregen en er lang naartoe geleefd.. U allen weet dit diep in uzelf.  Ik vertel u niets nieuws.

Ik vertel u alleen maar wat u zich opnieuw kunt gaan herinneren. Dat er in deze periode, waarin er vaak  nog zoveel afgescheidenheid wordt  ervaren op basis van angst. Afgescheidenheid door de gehechtheid aan allerlei uiterlijkheden ….en wordt er niet meer Hartverbonden, niet meer verbonden vanuit wat nu een nieuwe intentie draagt. Deze nieuwe intentie is aangesloten op een totaal nieuwe frequentie.                                                     

Weet allen dat deze Aarde werkelijk een andere Wereld aan het worden is.

 

Het nieuwe lichtnetwerk ..Hartbewustzijn

Dat al datgene waaraan u zich heeft gehecht, nogmaals door uzelf en uw eigen hart duidelijk gezien dienen te worden. Zie waar u het meest aan gehecht bent. Voel dan hoe het zou zijn als u daar los van zou komen. Kijk wat dit alles voor uzelf kan gaan betekenen, wat kunt u zien door de ruimte die dan ontstaat ?  Begrijp hoe ongehechter u zult zijn, hoe meer u voorbereid zult zijn op deze nieuwe wereld, hoe sterker u zult staan op uw eigen voeten en sterk geaard, op uw eigen plek helemaal bezield vanuit die eigen kracht en dat eigen lichtgebied in uzelf.. diep verbonden met het nieuwe lichtnetwerk wat  zo actief u  allemaal zal inspireren.

De  verinnerlijkte kracht steeds  op de voorgrond  plaatsen, zodanig dat deze kracht geen krachteloosheid of machteloosheid meer in zich zal dragen of verdragen.. Daar zal geen ruimte meer voor zijn. Daar zal zeker geen tijd meer voor zijn. Alleen zal er ruimte zijn voor de  wezenlijke, pure kracht van u. De kracht die dan ook werkelijk zeer verbonden is met het eigen leven. De  eenheidsherinnering met het totale leven, waarin u ook  zult voelen dat wanneer u dan kunt overschakelen op dat nieuwe veld, waarover ik u net heb gesproken, het  een enorme invloed zal hebben op het nieuwe collectieve gedachtegoed.

Het opnieuw benaderen van wat nu vaak nog zo ondoorzichtig is, waarin u allen vaak nog innerlijk het gevoel heeft dat u haast wilt vluchten ..Vluchten ten opzichte van al datgene wat er op uw eigen weg komt, wat er in uw leven gebeurt, en er in de wereld gebeurt  .. dat dit de kracht niet alleen laat toenemen maar juist laat verkrimpen. Dit kan echter alleen nog maar als u dit ook toestaat. Als dit gebeurt in uw dagelijks leven en u herkent deze energie, dan heeft u daar een keuze in. U kunt ook op dat moment in alle overgave, vanuit uw hart, de verbinding maken met  wat er plaats vindt en dan zien met een andere blik, dan voelen met een ander hart en dan ook te denken met een andere energie vanuit uw denken. Er zal dan  uiteindelijk een volkomen omslagpunt  gezien gaan worden. Dit omslagpunt is noodzakelijk. Het vraagt steeds de aandacht te richten door Hartbewustzijn..

Dit omslagpunt is werkelijk noodzakelijk om weer tot die eenheid te komen. Om weer de herkenning zodanig handen en voeten te geven in het leven van alle dag, dat daardoor ook vanuit de eenzaamheid de ‘samen-eenwording’ weer een plek zal krijgen,  doordat de ene mens de ander ziet. Niet meer  het oude denken, niet  het vooroordeel, niet  door onbegrip, maar begrip omdat nu eenmaal niet alles begrepen kan worden hoe de ander het leven leeft en vanuit welke geschiedenis en individuele evolutiegeschiedenis diegene dat doet. Maar nu vanuit een eenheidsprincipe deel uitmakend in en van  elkaar’s energievelden, en beinvloeding van.. Duidelijk ook innerlijk te ervaren, dat wanneer u nu de ander zonder oordeel en angst durft aan te kijken middels uw eigen wezenskracht, dat daarin werkelijk de lichtinvloed een enorme kracht in zich draagt.  Deze invloed is een invloed die wereldwijd zijn beslag zal krijgen. Wanneer u allen vanuit uw eigen individuele menszijn deze stappen wilt maken. Herinner uzelf steeds weer aan die verbondenheid, dat deel dat u weet en gaat kennen van uzelf, leeft ook zeer zeker in de ander. Begrijp als u het niet kunt zien in de ander, datgene in uzelf nog niet volkomen is geaard. Daarin zit een heel grote verbondenheid. Geef deze kracht terug aan het leven.!

Voordat ik met u de volgende tekst ga uitspreken, wil ik u vragen allemaal uw hand op uw hart te leggen en u te verbinden met uw eigen zelf, met uw eigen kracht daarin. Voel dat de hartklop onder uw hand uw leven is. Uw leven inhoudt. Dat leven eist de plaats op in het leven van nu. Liefde en onvoorwaardelijke aandacht van uw hartenergie bepaalt uw leven. Daar bent u. Daar bent u aanwezig. Daar bent u uw wezenlijke zelf.                                                       

Dan wil ik nog het volgende aan u voorleggen.

In deze nieuwe tijd waarin er zoveel druk ligt op de ontwikkeling op allerlei gebied, zult u zich werkelijk ten diepste dienen te realiseren dat de grootste ontwikkeling, wat de grootste aandacht nodig heeft,  de bewustzijnsontwikkeling is. Daarin, doordat er zoveel mensen momenteel in ontwikkeling zijn, op zoveel verschillende paden aan het groeien zijn,en allemaal op hun eigen manier, zult u daarin ook zien dat bepaalde zaken, ook op spiritueel gebied, op groeigebied haast niet meer begrepen kunnen worden. Daarom ligt in deze nieuwe tijd:

Een nieuwe code:  van onthechting naar verbinding.

Een nieuwe lijn die zich opent. Er worden in uw hersenen nieuwe cellen aangemaakt. Er wordt in uw eigen hersensysteem een zodanig veld aangemaakt dat u allen veel verder kunt reiken in  het ervaren van dat hogere bewustzijn. U zult daardoor steeds dieper gaan ervaren wat er allemaal aan wijsheden in deze wereld naar u toe worden geprojecteerd.  Maar ook al datgene wat u nog niet had begrepen zal ineens vanuit een groot gemak door u worden aanvaard. U zult dan voelen dat u haast aan het begin staat van weer een totaal nieuwe leerfase waarin u, door die vernieuwing van uw eigen vermogen, begrijpt wat er wordt bedoeld met al die leringen. Daarin zult u steeds gemakkelijker datgene tot u nemen, omdat u door  die eenheidsherinnering steeds dieper het Weten in uzelf heeft geopend. Ook daar zal de verbinding aan het oude  en kostbare weten een steeds gemakkelijker weg zijn. U zult steeds gemakkelijker toegang krijgen tot al die nieuwe, die ik toch wil benoemen, nieuwe toegangscodes in uw eigen bewustzijn.

Daarom is het zo van belang, datgene wat ik hiervoor heb uitgelegd, tot u te nemen. Zodat u zichzelf ook de ruimte en de aandacht biedt om dit in uw leven werkelijk toe te kunnen laten. Uw eigen waarnemend vermogen zal door deze vernieuwing in uw eigen zelf een veel groter waarnemend vermogen zijn. Het zal ook vergemakkelijken  in het eenheidsbesef  die eenheid  ook daadwerkelijk waar te nemen omdat u anders waar zult nemen en anders geraakt zult worden, op andere wijzen..

Dat andere waarnemingsveld..

De reikwijdte van datgene wat ik u nu uitleg, is een grote reikwijdte die een grote invloed zal hebben op deze nieuwe wereld en zijn samenstelling. Daarin ligt het ook voor u allen in het plan van deze kosmos. Daarin ligt het voor u allen in de planmatigheid van deze kosmos om goed uw eigen stilte te bewaken en te weten wat daar allemaal plaatsvindt in uw eigen leven. Te weten wanneer u nieuwe keuzes heeft te maken u dit in die overgave aan dat wat u tot u wilt gaan nemen, ook zult gaan doen. U wilt gaan onthechten van dat wat een belasting is geworden en geen waarde meer heeft in uw groei of  individuele leven. Daarin zult u dan ook voelen wanneer u de overstap gaat maken tot dat andere waarnemingsveld, er steeds meer  grotere lijnen en verbanden  zichtbaar worden.. Daardoor zal er ook steeds minder tijd mee gemoeid zijn in bewustzijn krijgen over.. zonder dat er weer allerlei zaken herhaald gecreëerd  hoeven te worden vanuit de oude tijd  door oude angstenergie, die dan weer hersteld dienen te worden. Wat geweten wordt, wordt geweten ! Het vraagt om  nieuwe handeling.

In de poort van uw eigen bewustzijn, in uw hart staat  dat wezen..

U zult met andere woorden steeds sneller tot het hart der dingen kunnen raken. U zult daardoor steeds sneller de waarheid in dat hart der situaties en ervaringen geraken. Vanuit dat punt zult u dan ook gaan handelen. Handelen op een nieuwe manier. Weet wel dat het handelen op de nieuwe manier niet door een ieder in uw omgeving direct met veel  muziek ontmoet zal worden. Het zal niet direct door iedereen positief ervaren kunnen worden omdat u allen uw eigen weg daarin hebt te gaan. Datgene waar u in uw leven voor komt, een andere weg zou kunnen zijn dan degene die nog niet deze stappen kunnen zetten. Daarin zit voor u allemaal   een stuk overgave. Laat u daarin ook de verleiding los terug te willen glijden naar oude principes, naar oude zaken. Terug te willen glijden naar oude veiligheden, omdat de wereld onveilig dreigt te worden. Volg de moed en de kracht in het lichtwezen dat u bent. Het  wezen dat ik u noemde… in de poort van uw eigen bewustzijn, in uw hart staat dat wezen die één stap wil maken. Deze stap wil gemaakt worden in de tijd die komen gaat. Het is niet iets dat nog ver van u verwijderd is.

Besef dat in deze periode heel veel dingen zich zullen opvolgen in uw groei. Daarom is het zo belangrijk dat u tijd en ruimte maakt voor uw eigen groei en besef daarin.  Anders zal de buitenkanttijd cq  de wereldkant, zo zal ik dit maar noemen, u weer meenemen in al die oude patronen die u dan weg zullen halen van dat wat ik u net heb uitgelegd. Geef uzelf dus die eenheid vanuit het hart terug.

Daarnaast is het volgende als laatste van belang. Wanneer u kijkt naar wat eenheidstrillingen in zich dragen, kunt u voelen hoe het was voor de mensheid toen het Licht werd geboren middels bijvoorbeeld Meester Jezus. Wat dit deed met deze wereld. Wat dit deed met de wereld van toen en wat het nog steeds voor zeggingskracht heeft. Mensen hebben daarin ook een keuze gehad. Zij hebben toen de keuze moeten maken op basis van het evolutiepunt van toen. Daarin te herkennen wat wel van hun zelf was, maar wat ze nog niet toe konden laten omdat het veld nog niet gerijpt was. Wat Meester Jezus u allen in de kersttijd heeft getoond, is het ontwaken van het Licht. Niet alleen het Licht geboren laten worden, maar is vooral van het grootste belang in deze tijd, het  Licht van het bewustzijn geboren te laten worden.  Waarin u kunt zien wanneer het zich koppelt aan uw eigen hart en deze Liefde het mogelijk zal maken dat u zich steeds opnieuw herinnert dat u bent dat Wezen van Licht.

Er is een golf over de wereld gegaan toen Meester Jezus werd geboren. Er is een golf over deze wereld gegaan in het bewustzijn der mensen, toen een ziel, een andere grote Ziel stierf onder de naam Nelson Mandela. Wat gebeurt daar! Wat gebeurt daar in het menselijk bewustzijn? Wat gebeurt daar in het menselijk collectief menselijk bewustzijn? Wat daar gebeurt, is een uiting van de eenheidsherinnering. Daarin herkent u zichzelf. Herkent u zichzelf in dat wat diegene als rol moest spelen.. die verlichte Ziel die zo’n belangrijke taak heeft vervuld in dit leven. Deze Zielen waar ik nu over spreek, die zulke belangrijke taken hebben vervuld in dit leven, hebben ook u aangeraakt in dat eenheidsbewustzijn. Voor u  betekent dit: leer  weer te  doorgronden wat er gebeurt als er een collectieve golf op dat moment wordt waargenomen, voorbij de emotiegolven..  Ook daarin zijn er mensen die vanuit dualiteit reageren. Er zijn mensen die in de afhankelijkheid zijn beland. Mensen die nog steeds in een stukje afhankelijkheid aanzitten. Dat hoeft geen oordeel te zijn. Het is de weg die zij gaan. Zij kunnen alleen maar gespiegeld krijgen dat er ook een andere keuzemogelijkheid is. Dat is de keuze te zien dat deze Zielen een enorme bron van inspiratie zijn geweest, die de rijke diepte van individuele wijsheid der mensen hebben opgewekt. Allemaal in het eigen zelf.  En dat het voor de mensen die in die spiegel hebben kunnen kijken  en die keuze hebben gemaakt, d.w.z. deze energie vanuit het herkennen in de ander zichzelf zagen waardoor dat de  belangrijkste energietrilling is geweest, die in het onderbewustzijn zo’n grote rol speelt. In de onafhankelijkheid aanvaarden dat de ander mens zo’n bron van inspiratie was. Als opbouwende her-innering ..

Een gezamenlijke nieuwe droom neer te zetten.

En dat het daar voor u  dan niet bij blijft… Deze inspiratie vraagt om volgende stappen te maken. Net zo als wij u dat vragen. Dat het er niet bij blijft om aan te horen, maar dat het ook om de werkelijke en wezenlijke activiteit gaat om te handelen in dat wat dan wordt aangereikt. Deze handeling kan alleen maar volkomen geaard worden als u innerlijk ook voelt dat u bereid bent ook mee te stromen op dat wat nu zo rijpt in uw eigen bewustzijn. Begrijp dat u allen in staat bent om dit voor uzelf in uw eigen leven en daardoor ook in het collectieve leven plaats te laten vinden, waardoor u allen helpt deze nieuwe wereld werkelijk te creëren. Een gezamenlijke nieuwe droom neer te zetten. Het oude te willen verlaten vanuit een heel diep respect te weten, dat die oude geschiedenistrilling nog in uw eigen bewustzijn rondwaart en dat deze oude geschiedenistrillingen zijn ijkpunten zullen hebben neergezet in uw bewustzijn. Al het oude zal wegstromen.

U kunt uzelf gaan zien als een komeet die door de ruimte wordt geschoten en al het oude in de snelheid van de beweging achter zich laat.

Die weet  heeft van zichZelf…  Ik ben het Licht in mijzelf en hetgeen ik nu draag    vraagt van mij in deze tijd ook werkelijke gronding en de aarding  te bieden die het nodig heeft om het nieuwe veld te creëren. Daarin ligt voor u allen uw eigen taak. Daarin ligt voor u allen uw eigen uitnodiging. Voel het niet als zwaar. Voel het vooral als een enorme mogelijkheid , waar u allen eeuwen naar heeft gestreefd. Dat er in deze periode van uw leven zoveel mogelijkheden zijn gecreëerd , collectief waar u allen uw eigen hart aan kunt verbinden. Volg daarin dus steeds de weg van het eigen Hart. De Weg van de eigen bezieling daarin. Durf daarin ook anders te zijn. Volg niet steeds de voetstappen van de ander, want de ander loopt altijd de eigen weg.  U kunt gezamenlijk oplopen met elkaar, maar begrijp steeds dat u uw eigen waarheid draagt. Deze waarheden kunnen heel goed gekoppeld worden aan elkaar , waardoor er een nieuw veld ontstaat. Daarin zult u zichzelf steeds vanuit die kracht opnieuw dienen te bezielen en uw leven opnieuw de nieuwe  plaats te bieden, waardoor het veld stevig en verankerd  zal zijn.  Datgene wat zich neerlaat  kan dan ook werkelijk hechten, waardoor alles gelift zal worden binnen die nieuwe frequentie en u allen, niet vanuit een wezenloosheid, maar vanuit wezenlijkheid zult begrijpen wat daar gaande is. Laat dus los, vanuit een daad van wil, alle oude ballast !   Laat los al datgene waarin u denkt niet genoeg te zullen hebben in het leven, maar weet van de rijkdom die in u is. De rijkdom die in uw voeten ligt. En aan uw voeten ligt.. De rijkdom waar u alleen maar uw hart aan hoeft te verbinden ..en waarin u weet dat er altijd datgene voor u in uw leven aanwezig zal zijn wat er nodig is om te leven en uw leven, werkelijk uw Leven te laten zijn.

 

In Liefde  en verbondenheid gegroet, dierbaar mens.

 

 

 

 


 

Interessante Onderwerpen

Overzicht Kosmische Teksten

Gastenboek Berry VincentaBerry Vincenta on FacebookBerry Vincenta on YoutubeBerry Vincenta on TwitterSiteLock

Ga naar boven