×

Opmerking

Aimy H1 Heading: Context: com_k2.item

de Onthulling. Lezing ( is ook te beluisteren, zie Media)

Wat wil zich in deze tijd allemaal aan u onthullen? Datgene wat nu op deze aarde plaatsvindt en zoveel chaos veroorzaakt, zeker in de perceptie van de mensen van dit moment, maakt dat veel mensen innerlijk het gevoel hebben te verdwalen in deze wereld. Begrijp evenwel dat datgene wat nu allemaal plaatsvindt, een enorme kosmische spiegel isdie de wereld wordt voorgehouden. En dat alles vanuit de eenheid wordt terugverwezen naar het zelf. Datgene wat de nieuwe tijd wordt genoemd, krijgt een andere uitdrukkingsvorm, en doordat de nieuwe tijd zich op deze manier wil laten zien, zal binnen deze nieuwe tijd niets anders gedaan kunnen worden dan wat vanuit kosmische wetmatigheid wordt voorgeschreven. Die wetmatigheid schrijft voor dat vanuit de basis alles tot eenheid wordt gebracht, en dat wat nu collectief wordt aangeraakt tot gevolg heeft dat in ieder mens op deze wereld waarbinnen deze grote wereldverschuiving plaatsvindt, ook de mens zelf zichtbaar wordt. Zichzelf in zijn eigen onderbewustzijn, zichzelf wat nog niet helemaal in evenwicht is, dat wil zeggen in innerlijke eenheid is; daarover straks meer.

Illusies . duisternis en rauwe waarheid….

Het is vooral ook belangrijk om te zien welke plaats u in deze realiteit gaat innemen. En of dit de plaats is die ook de uwe is gezien vanuit uw eigen werkelijke authentieke plaats, valt nog te bezien. Want begrijp wel dat waar zoveel chaos is, doordat er zoveel innerlijk in beweging wordt gezet, daardoor veel illusies worden doorprikt. Deze illusies worden nu in deze periode achterhaald door de eigen authenticiteit van het eigen wezen. Wat van mensen wordt gevraagd is een werkelijke rauwe waarheid van zichzelf te willen zien, in zijn totaliteit van bewustzijn van deze tijd. Daardoor werkelijk weer helder zicht te krijgen op het eigen wezen, dus jezelf.

Het verschil met vroeger is dat de mens die nu bewust is geworden, die plaats gaat innemen en dus bewust is van de taak die hij op zijn schouders heeft genomen en daarmee voor verandering kan zorgen. Verandering kan alleen maar plaatsvinden wanneer de mens dus ook werkelijk zichzelf durft te zien zoals hij is en niet zoals zijn status hem voorschrijft. Daarom gaat hij nu ook een proces door waarin de noodzakelijke veranderingen die nodig zijn om zichzelf helemaal los te willen maken van oude herinneringen. Dat proces weerspiegelt ook de zwaarte van deze tijd, die dus wil worden vervangen door een lichtende liefdesenergie, die verbonden is met het hart. Maar vergeet u niet dat datgene wat in deze periode mensen laat zien, de geboorte van licht is, de geboorte van liefde.

Deze energieën in deze periode van evolutie zullen niet toereikend blijken te zijn wanneer het hart niet werkelijk is verbonden met de wezenlijke boodschap achter deze energieën. Die ware verbinding dwingt u in uw eigen energie te staan, te werken vanuit de kracht die u bent. Vanuit de verbondenheid die u maakt niet vanuit de verkrimping op basis van angst. Want wanneer angst de hoofdrol krijgt in deze fase van het leven, zal daarin het duister dat zich zo laat voelen, zich steeds meer blijven voeden. .  De voedingsbodem ligt in uw eigen handen.

Wanneer uw bewustzijn zich kan keren naar het licht dat u bent, wanneer u uw bewustzijn werkelijk durft te omarmen, heeft dat consequenties voor de duisternis in uzelf. Dat heeft ook consequenties naar de wereld toe: een werkelijk wereldverandering wordt dan mogelijk, immers wordt dan op wereldschaal iets veranderd. Ik heb u gezegd: er is eenheid altijd in alles wat de schepping vertegenwoordigt, en binnen deze eenheid heeft ieder en dus ook u uw eigen plek, heeft u uw eigen energiedraden.

U maakt verbinding, niet alleen met de omgeving die u veiligheid biedt, niet alleen met dat wat u in het materiële leven prettig vindt, maar waarin u ook verbinding maakt met al datgene wat wellicht ergens in uzelf innerlijk of bewust wordt afgewezen. Wordt afgewezen op basis van hele oude herinneringstrillingen die allemaal zijn getriggerd in deze periode waarin er niets anders wordt gevraagd dan kosmisch gezien een opschoningsproces in gang te zetten door de mens die zich daarvan bewust is. En daaruit kan ook opschoning plaatvinden in het collectief onderbewustzijn. Kunnen daar vanuit eenheid in verscheidenheid ontstaan, zonder dat daar afwijzing of afkeuring op ontstaat. Dan zal vanuit die verscheidenheid verbondenheid van het hart zo voelbaar zijn dat deze energie een transformerende functie zal krijgen en werkelijk openheid biedt aan dat wat zich openbaart in uw aller persoonlijke leven. En dit persoonlijke leven wat nu vaak zo onder druk staat vanwege alles wat er zoal plaatsvindt, is leven wat leidt tot loslaten, datgene loslaten wat overbodig is geworden, losgelaten wil worden omdat het herhalingspatronen zijn geworden, waaruit u kunt of zelfs dient te stappen. Die oude structuren worden allemaal aangetrild door al datgene wat nu plaatsvindt. En al die oude structuren zullen daardoor steeds meer getransformeerd worden.

Uw buitenwereld en uw binnenwereld, gebroken draden….

Maar de mens die zich hier niet bewust van is, zal het idee hebben dat de grond onder de voeten verdwijnt, en daarom zal er krampachtigheid ontstaan in het vasthouden van allerlei oude overtuigingen en allerlei oude levensstructuren. Deze oude veiligheden zullen straks niet meer aan de orde zijn, immers deze veiligheden lagen veelal in uw buitenwereld. Nu wordt gevraagd de binnenwereld zichtbaar te maken in die buitenwereld; uw binnenwereld met name ook zichtbaar te maken in de buitenwereld. En de mens die die bereidheid heeft is ook een mens die vooral een enorme grote moed heeft, van moed getuigt vanuit zijn eigen diepste innerlijk zichzelf te tonen, vanuit eigen kracht dus, niet vanuit dat wat hij altijd dacht dat hij of zij dat altijd was, maar vanuit werkelijk essentiële energie, vanuit de verbondenheid met zijn eigen goddelijkheid. Deze kracht is een enorme kracht die steeds in een collectiviteit van het leven aanwezig was, zich daar bevond, maar vaak in het onderbewuste is weggestopt omdat het persoonlijke leven dat niet altijd liet zien. Er is in de loop van de eeuwen heel veel op dit gebied gebeurd en getoond, maar er is ook heel veel nog niet gezien en al datgene wat hierin nog niet veranderd of geleerd is, zal nu aan de orde komen. U zult af en toe het idee hebben dat het u de adem beneemt omdat de tijd daarin zo snel gaat en u bijna niet kunt voldoen aan dat wat uw hart van u vraagt. En dat vraagt van u stiltemomenten, stil te zijn op de momenten waarop u stilte nodig hebt omdat het leven zo door elkaar wordt geschud, en u werkelijk vanuit die stilte zich kunt verbinden met wat er allemaal gebeurt op de wereld, ook collectief gezien in het onderbewustzijn, en uw eigen verbondenheid daarmee te voelen. Te weten dat wanneer u zich dan laat raken door angst, u de neiging hebt zichzelf in die afgescheidenheid neer te zetten, u uit die noodzakelijke verbinding stapt, die daardoor gebroken draden laat zien. Gebroken draden loskomend uit eenheid. Een mens die bewust is zal namelijk te allen tijde deze draden dienen te bewaken als een poortwachter van het leven dat  in deze wereld zo transformeert en moet transformeren, omdat er een nieuwe wereldorde gaat ontstaan. De bewuste mens zal steeds meer gaan voelen hoe het is om los te komen uit dat wat het leven tot dusverre heeft betekend.

Het leven zal veel uitdagingen kennen, maar daardoor zult u zichzelf steeds meer spiegelen aan uw eigen binnenwereld.  Heb daar geen angst voor, heb daar geen vrees voor, maar weet dat  wanneer u uw eigen duisternis verbindt aan de liefde van uw hart, u daardoor ook in de lichtenergie van uw eigen essentie zult zijn..

De kracht van uw eigen bewogenheid met uw eigen innerlijk wordt geactiveerd en dat is van groot belang. Het is in uw eigen energieverbondenheid innerlijk voelbaar dat de wereld heel dicht bij u staat. U kon ook niet meer datgene wat altijd buiten uw grenzen heeft gelegen buiten uzelf houden. U voelt dat het nadert.

De perceptie van de nieuwe tijd

Hele volkeren zijn er op dit moment op de vlucht, alles verschuift. Daarmee is bewezen dat er grote verschuivingen aanstaande en gaande zijn. Deze grote verschuivingen laten nog veel meer zien. Ieder land heeft zijn eigen persoonlijke geschiedenisstructuur in zijn onderbewustzijn, in zijn morfogenetische velden. Alle geschiedenisstructuren die zich daarin bevinden, verbinden zich ook met de mensen die daarop wonen op die ondergrond. Daarin laat ook ieder mens zijn eigen stukje geschiedenis achter. Nu is er verschuiving. Nu komt daar iets bij. En zullen deze morfogenetische velden zich ook daarin gaan wijzigen. Daardoor zal er een grote verandering op gang komen en deze wijzigingen verklaren ook dat er mensen zijn die blijven vasthouden aan hun eigen oude veiligheidsstructuren omdat ze zich  innerlijk zeer onveilig gaan voelen; en vanuit hun eigen angst  projecteren op de buitenwereld. Wanneer dit begrepen wordt dat dit niets anders is dan een kosmische wetmatigheid die, in de hectiek van alle beweging van dit moment , dit mogelijk maakt. Anders kan de perceptie van de nieuwe tijd, zoals u die in uzelf draagt, niet voldoend incarneren omdat die niet vanuit het hart is gegroepeerd.

Dit is iets voor u allen om daarover na te denken.

 Het is een heel belangrijk gegeven om  te weten dat u, zoals ik dat al eerder tegen u heb gezegd, dat u allemaal een aandeel heeft in het vormgeven van deze nieuwe tijd, maar de perceptie van nieuwe tijd ligt hem vooral in dat wat de persoonlijke innerlijke mens vaak daarvan wil.

De nieuwe tijd stond voor licht, stond voor liefde, stond al voor een nieuwe samenleving, stond vooral ook niet voor donker en oorlog en geweld. Weet dat deze laatsten nu op dit moment voor beweging zorgen om dit alles op te schonen en de weg naar die nieuwe tijd te banen. Dat zal uiteindelijk dan ook incarneren, maar het incarneringsproces van deze nieuwe energie zal alleen dan plaats kunnen vinden als mensen zoals u zich bewust zijn van hun eigen werkzaamheid daarin.

Wanneer u weet dat uw eigen innerlijke angst nog aanwezig is door allerlei verschillende zaken vanuit uw eigen onderbewustzijn, ook dat weer steeds neerlegt in het collectief van het bewustzijn der mensheid, dan weet u dat u dan geen licht brengt maar de schaduw en dat daarin er steeds opnieuw weer wordt geput uit die voeding die ik maar even als de duisternis zal benoemen. Dat is een enorme en hinderlijke infiltratie in uw eigen innerlijke energieveld. Begrijpt dat alles wat collectief aanwezig is ook steeds in uw eigen collectief bewustzijn wordt neergelaten. Ieder mens heeft zijn eigen geschiedenis, ieder mens heeft zijn eigen groei en alles wat er gebeurt valt dus op een individuele persoonlijke bodem. Daarin zal ook ieder mens persoonlijk anders reageren. Dit is een goede zaak, maar het is ook belangrijk om dit ook werkelijk van het zelf te laten zijn, en niet mee te willen stromen op dat wat de groep om u heen laat zien. Juist die individualiteit is van belang, met daarin de eigen visie en daarin het neerzetten van de eigen innerlijke overtuiging van dit moment is daarin van essentieel belang.

Veel mensen zien zichzelf niet vanuit die eigen kracht die ze ‘zijn’, alsmede het vermogen wat ze dragen. Daarin zullen ze heel gemakkelijk worden beïnvloed. Niet alleen worden beïnvloed, maar ook gemanipuleerd door allerlei energiedraden die ze daardoor weghoudt bij de waarheid van het zelf. Wanneer werkelijke essentiële moed het hart heeft geraakt, dan zal die mens zich los gaan maken uit dat wat niet zijn waarheid is. Wanneer de waarheid vanuit het zelf neergezet kan gaan worden, dan zullen mensen ook elkaar op een andere wijze vinden, vinden vanuit kracht en niet vinden vanuit onmacht. Dan zullen mensen zich ook werkelijk los gaan maken uit dat wat achteraf niet hun waarheid bleek te zijn, waarin ze voelden dat ze een weg op werden geduwd die uiteindelijk niet bij hun energie past. Daarin zullen er dan nieuwe krachtvelden ontstaan die een enorme invloed zullen gaan krijgen op deze nieuwe energievelden die uiteindelijk ook verbonden zijn, niet alleen met de collectieve morfogenetische velden, maar ook dat wat deze wereld omhult.

En kosmisch gezien zijn alle verschuivingen niet alleen in het klein, maar zijn ook in het groot zichtbaar. En alles wat daar momenteel energetisch plaatsvindt is niets anders dan deze kosmische wetmatigheid, die vanuit zijn enorme stuwkracht datgene zichtbaar maakt wat nu zo zichtbaar wordt.

Veel mensen voelen daarin ook een innerlijke drang, voelen daarin iets te willen doen, maar weten niet precies wat er gedaan dient te worden. Dat is voor ieder mens individueel anders, maar weet dat steeds het hart verbonden dient te zijn met datgene wat gedaan moet worden. Want daar waar het hart niet verbonden is aan welke licht of liefdeskracht dan ook, zal het geen bestaansrecht hebben, het zal niet kunnen indalen. Het zal niet kunnen worden ervaren wat werkelijk en wezenlijk de kracht is achter deze velden. Uiteindelijk bent u allemaal vanuit licht gekomen, uiteindelijk bent u allemaal vanuit liefde gekomen en deze energievelden keren zich terug naar de mens, keren nu terug naar het innerlijke hart. Maar het hart kan alleen maar deze energie ontvangen als het ook geopend wordt, en accepteert dat het leven ophoudt in zijn oude vorm. En dat het stoffelijk leven niet het leven is wat werkelijk leven betekent. Werkelijk leven betekent geestelijk leven, en het geestelijk leven drukt zich uit in het stoffelijke leven van uw persoonlijke zelf.

Hartbewustzijn, Geestelijk Bewustzijn…..naar nieuwe samenleving

Iedere dag opnieuw drukt u zich persoonlijk uit in uw eigen persoonlijke leven. Daarin laat u uw eigen geestelijke leven zien, maar wanneer stoffelijk leven ophoudt te bestaan op welke wijze dan ook en wanneer u de moed voelt om ook die keuzes te maken die het leven van u en de uwen u vraagt, dan zult u weten dat het niet alleen meer gaat om dat stoffelijke leven van alledag. Het gaat niet om uw lichaam, het gaat niet om uw stoffelijk bewustzijn, het gaat om uw hartbewustzijn. Het gaat om uw geestelijke bewustzijn, het gaat erom dat u leert vanuit u zelf, hoe u zich verbindt met de hele mensheid en dat niemand daar uitgesloten is. Velen zijn vergeten de verbinding te voelen met dat geestelijke leven. Er is zoveel vanuit materiële welvaart daardoor onderdrukt geraakt. Dit moest, dit is een onderdeel van degenen die dit moesten ondergaan, en nu is het tij aan het keren en velen zullen ook daarin innerlijk voelen dat er moeite ontstaat om los te laten en toch zal dit aan de orde komen. Datgene wat daarvoor in de plaats komt zal zoveel meer rijkdom bieden dan dat wat u ooit innerlijk heeft geweten. De kracht van de liefde in uw eigen hart, de kracht van dat wat u innerlijk gaat weten, vanuit die hoge intelligentie die zich in uw hart bevindt, maakt dat u zult weten hoe het is om los te laten. Dan blijkt dat het uiteindelijk veel minder zwaar zal zijn voor u, dan u ooit had kunnen beseffen. De beweging en de verandering zullen een enorme omkering zijn, omdat het leven zich werkelijk aan het ompolen is. En wanneer iets zich ompoolt wordt werkelijk de totale andere kant zichtbaar. Wanneer u dit wilt omarmen in uzelf, wanneer u dit wezenlijk wilt omarmen in uzelf zonder angst voor dat wat verandert,  dan zult u dat ook toelaten en zult u een bijdrage leveren aan alles wat zich nu afspeelt in uw wereld, in de realiteit van uw wereld.

Deze realiteit is niet een realiteit die steeds overeind blijft, is niet een realiteit die steeds blijft, deze realiteit is ook onderhevig aan verandering, en wanneer u verandert, u zichzelf ziet in uw groeiproces vanuit een diepe liefde, dan zult u ook de realiteitervaren waarmee het overgrote deel van de mensheid kijkt naar al diegenen die dit veroorzaakt veranderen. Waarmee u daarmee werkelijk een stuk licht in de wereld zet, waarmee u daar helpt te transformeren wat getransformeerd wil worden. Alle verdriet, alle pijn, alle afwijzing, alles wat daar zoveel eenzaamheid brengt in het leven wat ieder mens die dit momenteel ondergaat, zullen daardoor in een soort van gedragenheid komen. Een gedragenheid met elkaar, een gedragenheid vanuit bewustzijn, vanuit werkelijk verbonden bewustzijn met elkaar  te willen zijn. Niet alleen vanuit emotielichaam, niet alleen vanuit een moment waarin een mens reageert als er iets gebeurt wat een mens raakt, maar ook vanuit het geestelijk leven te begrijpen wat daar gedaan kan worden. Daar ligt het werk van deze tijd, daar ligt het werk niet alleen voor een klein aantal mensen, maar daar ligt het werk voor de mens die zich bewust is en die zich ook bewust is van zijn eigen capaciteit hierin. U bent daarin niet onmachtig, u bent daarin werkelijk niet onmachtig en wanneer u uw eigen authenticiteit van kracht weer terugneemt in het leven van nu, en uw eigen visie en waarheid durft te poneren in een wereld die soms haaks staat op dat wat uw innerlijke waarheid is, dan gloort daar een nieuwe energie. Alles wat in de beweging is, en wat in de onderbewuste beweging van de collectiviteit van mensen afspeelt, maakt ook een verbinding met dat wat deze wereld omhult, in al zijn energieën. Weet dat alles, op welke wijze dan ook, zichzelf spiegelt aan elkaar en alles daarin een tegendeel kent.

Alles wat negatief wordt benaderd, zal ook negatief worden beantwoord. Alles wat vanuit positiviteit op dezelfde wijze wordt benaderd zal daardoor ook een andere functie gaan krijgen. Blijf dus het hart openen, maar blijf ook het besef houden dat u allen in staat bent bij te dragen aan die verandering van de samenleving, via het bewustzijn der mensen, want het gaat steeds om bewustwording. Bewustwording van dat wat er is, en te weten dat wat de mens zo diep kan raken in uw eigen onderbewustzijn, veelal oude herinneringstrillingen zijn die ooit in uw  leven een rol hebben gespeeld. Het is tijd om hierin werkzaam te worden en te weten dat het uw taak is om op dat moment deze energie in evenwicht te brengen vanuit liefde, maar vooral ook vanuit een begrip, vanuit bewustzijn, vanuit een bewust hart, waardoor er eenheid in uzelf kan ontstaan, stap voor stap. Dit zal werkelijk stap voor stap moeten gaan, want niets is zomaar opgelost, niets is zomaar ingelost en al deze verschillende stappen zullen u steeds dichter brengen bij dat punt waarin u innerlijk zo’n verlangen ook heeft gevoeld naar dat wat de nieuwe samenleving betekent. Wanneer het hart daarbij geopend blijft, wanneer de moed en de kracht van het hart daarin geopend blijft, dan zal er al datgene wat deze veranderingen in uw eigen leven, uw eigen bestaan, maar ook in het bestaan van anderen daardoor veel gemakkelijker kunnen verlopen. U zult uw eigen energie vanuit uw hart zoveel gemakkelijker verbinden als u loslaat dat wat uw eigen angst u steeds heeft verteld, als u loslaat dat wat onveilig maakt, want onveiligheid lag dus in die buitenwereld en betekent niets anders dat u nog steeds niet thuis was gekomen bij uzelf.

Daar waar u thuis bent zult u zich veilig voelen, ongeacht hoe het leven zich op dit moment laat zien. En zult u weten dat uw hart steeds groter en groter zal worden waardoor er zoveel ruimte komt voor al datgene wat naar u toekomt.

Wezenlijke Vrijheid…..

Deze enorme diepe ontwikkeling die zoveel gaat betekenen voor zoveel mensen, zal daardoor een enorme transmutatie teweeg gaan brengen en een transmutatie ontstaat op basis van transformering. De transformaties vanuit al die oude lijnen in u allen individueel, al deze bewuste mensen die hier voor mij zitten, zullen uiteindelijk leiden tot een heel nieuw veld. Waarin  gezamenlijk iets wordt ondernomen , waarin de kracht wordt gebundeld en liefde als wapen wordt ingezet. Geen oorlog als wapen, oorlog ontstaat vaak op basis van één, liefde ontstaat op basis van velen. En daar waar oorlog uiteindelijk tot niets leidt, zal liefde uiteindelijk deze nieuwe energie volkomen neerzetten in een ander onderbewustzijn, die een ieder op welk tijdstip dan ook zal raken en zal ook het geestelijke leven weer doen ontwaken. Dit geestelijke leven wat door het materiële leven vaak is vergeten, zal daardoor zich steeds meer laten voelen. Er zal steeds meer innerlijk het besef zijn wat het werkelijke belang is in het leven, waarvan het belang is in het leven en wat losgelaten kan worden, al datgene wat randverschijnselen betekenen in het leven zelf als schaduwwerking. Voel ook wanneer u innerlijk gemanipuleerd wordt in uw eigen denken, voel wanneer u het idee heeft dat u waarheden uit de wereld naar u toe krijgt, die geen verbinding maken met uw hart. Daarin kunt u keuzes maken, daarin zult u altijd keuzes kunnen maken. Volg dus de weg van uw eigen wijsheid daarin en durf anders te zijn, durf werkelijk en wezenlijk anders te zijn want u allen bent individueel anders, maar wel verbonden binnen die eenheid, binnen de verscheidenheid in die eenheid. En dit is niet iets wat alleen bewuste mensen treft, maar dit is iets wat wereldwijd aan de orde is, en datgene wat zich wijzigt in het onderbewustzijn, collectief, zal zich ook wijzigen in de energieën die deze wereld omhullen. Al datgene wat u daardoor vanuit liefde terug projecteert naar het leven zelf, zullen deze nieuwe tijd handen en voeten gaan geven, maar eerst zal er naar het onderbewustzijn gereikt dienen te worden zonder enige terughoudendheid, maar vanuit een bewust innerlijk hart, wetend daar ligt het werk nu, daar ben ik, ik zie mijzelf in alles wat er nu gebeurt, ik zie mijzelf in de kracht, maar ook in mijn machteloosheid en ik weet wat mij te doen staat. Dan bent u wezenlijk deze samenlevingaan het veranderen en dan zult u weten dat u vrij wordt, vrij van wat u zo gevangen heeft gezet in de oude perceptie van de oude realiteit van nu. Daarin zult u wezenlijk vrij zijn, en deze vrijheid zal een vrijheid zijn die ook niets meer te maken heeft met innerlijke begrenzing, en ook niets meer te maken heeft met uiterlijke begrenzing. Dit zult u als heel hoog goed aan de wereld aan gaan bieden en zal daardoor ook de basis leggen voor deze nieuwe samenleving. Geef uzelf dat wat u ooit losliet van uzelf, terug en weet dat deze kracht en deze energie van u is, dat dit iets is wat u aan zichzelf wilt onthullen, en waarin deze tijd kosmisch gezien een enorme dwingende kracht is die daardoor binnen deze tijdsspiraal zo duwend is omdat binnen de tijdsspiraal het de tijd is om dit zelf te doen.

Spreek daarover met uzelf, spreek daarover met mensen die u daarin ook werkelijk ontmoet en ook verbindt en spreek over dat wat u innerlijk moeilijk vindt. Daarin uzelf los te maken, van al datgene wat diep is weggeduwd, zal een zodanig krachtveld teweeg brengen dat er een verschoning zal zijn in  wat zich nu op deze wereld nu toont. Volg de weg van het hart daarin, volg de weg van de verbondenheid. Laat ook daarin toe alles wat anders is. Laat ook daarin toe alles wat niet direct energetisch verbonden is met u, maar laat wel het hart open, zodat daardoor de vermenging kan ontstaan van energieën die uiteindelijk tot deze nieuwe tijd zullen leiden. Geef uzelf terug.

Mijn zegen.

 

 

Gastenboek Berry Vincenta

Volg ons op Social Media:
Ga naar boven