×

Opmerking

Aimy H1 Heading: Context: com_k2.item

Deze Nieuwe Tijd na 21-12-12

DEZE NIEUWE TIJD NA 21-12-12

Deze nieuwe tijd kent heel veel verschillende facetten. Er is door heel veel mensen naar deze dag, naar deze datum, toegeleefd vanuit een hele diepe  innerlijke hoop, dat het leven werkelijk zou keren.

Dat het leven vanaf vandaag werkelijk die oplossingen zou bieden die het leven, dat soms ook niet een gemakkelijk leven is, zouden helpen keren. Deels is dit energetisch voor een bepaald deel waar, anderzijds is het ook een manier geweest juist vanuit dualiteit daarover na te denken. En ik leg u dit uit. Datgene wat momenteel plaatsvindt in deze schepping, is een verhoging van energie; is een aanhaking van een nieuw frequentieveld die alles wat leeft en alles wat bewustzijn heeft, alles in deze schepping, ráákt. Ráákt in bewustzijn, maar ook  raakt in onderbewustzijn, ráákt in het totale leven. Verheft, en dat wat verheven wordt in dit leven heeft toch een basis nodig.

De basis die nu van u allen in dit leven wordt gevraagd is een hele, sterke krachtige aardebasis te creëren waarop deze nieuwe velden zich ook werkelijk neer kunnen laten.Velden die zich neer willen laten zijn velden vanuit een hele nieuwe Goddelijke visie die alles te maken heeft met uw eigen Goddelijke oorspronkelijkheid. Het heeft alles te maken met opnieuw uw eigen wezen te leren herkennen in wie u bent.

De Oude Tijd

De tijd die achter u ligt, de oude tijd zoals ik dat zou noemen, is een tijd die zich vooral langs de weg van dualiteit moest afspelen, en deze weg van dualiteit, deze weg van tegendelen hebben heel veel onderscheidingsvermogen gecreëerd in de mens, maar  soms ook niet, zoals u reeds ziet op deze aarde.

Het is belangrijk om, ook nu, u vanuit uw bewustzijn te realiseren dat tweedeling in dualiteit twee verschillende wegen waren die elkaar steeds weer tegenkwamen.Die steeds voor innerlijke wrijving zorgden in ieder van u, waardoor u opnieuw keuzes kon maken, keuzes die een steeds diepere keuze konden worden, omdat ze u steeds meer uzelf leerden kennen.Het is belangrijk om te weten dat in die dualiteit er juist ook zoveel strijd is ontstaan, want dat wat er gespiegeld werd vanuit de wereld naar uzelf, naar uw eigen leven toe, was vaak niet in overeenstemming met uw eigen innerlijke keuze.

Dat zorgde voor wrijving en deze wrijving was tegelijkertijd uw brandstof om onderscheidingvermogen te creëren, om werkelijk keuzes te maken vanuit uw wezen.Niet vanuit uw menselijke persoonlijkheid, uw menselijke persoonlijkheid heeft zich wel via deze weg van dualiteit moeten ontwikkelen. U heeft heel duidelijk ‘ik’ moeten leren zeggen tegen de mens die u uiteindelijk bent geworden, maar toch is daar heel vaak nog verwarring over.

Dit heeft te maken met dat u zichzelf nog niet in de eenheid hebt gezien. Dat heeft vooral ook te maken met die dualiteit die mensen opsplitst in zichzelf. Die tegendelen, en ook de onrust die daar mee gepaard gaat steeds zo voelbaar hebben gehouden en mensen onzeker heeft gemaakt.

De onzekerheden die daaruit zijn ontstaan zijn trillingen die zich vooral heel diep in het onderbewustzijn zich hebben vastgezet. Het heeft ook het zelfbewustzijn op een bepaalde manier aangetast. Toch is het zelfbewustzijn op de andere pool van de dualiteit gegroeid.

De voedingsbron van deze frequentie leidt de mens van dualiteit naar eenheid.

Door te voelen vanuit het hart, niet meer vanuit de onderbuik, maar vanuit het hart, heeft u steeds duidelijker kunnen ervaren hoe het is uzelf te worden.

Stap voor stap voorbij al die oude angsttrillingen uzelf te willen worden , dat vraagt ook uzelf onder ogen te komen.

Onder ogen te komen vanuit het hart. Vanuit die enorme energie vanuit het hart, waardoor die eenheid ook een enorme groei zal gaan maken.

De nieuwe frequentie is de voeding die daarmee gepaard gaat. De voedingsbron van deze frequentie leidt de mens van dualiteit naar eenheid.

Deze eenheid is niet een eenheid die bij de ander gezocht kan worden, want daardoor zou u dan weer in de afgescheidenheid komen, zou u weer in de afhankelijkheid komen.

 

De eenheid is vooral, uzelf zodanig innerlijk te leren kennen, dat u zichzelf ook als een eenheid kunt zien, en dat u vanuit die eenheid in de wereld durft te staan.

Vanuit een innerlijke overtuiging, wie u werkelijk bent, diep in uzelf.

 

Tevens heeft het volgende hiermee te maken: de wereld van dualiteit was ook een wereld die vooral te maken had met het lager mentaal gericht zijn in het leven, met andere woorden: geleid door allerlei onderstromingen, geleid door allerlei negatieve gedachtegangen vanuit het lager mentaal, werden er ook dingen gecreëerd in ’s mensen’s leven die ook uiteindelijk weer opgelost moesten worden.

 

Juist in deze nieuwe frequentietijd,

waarin werkelijk alles stijgt,

waarin ook alles in innerlijke overtuigingen zal stijgen,

waarin ook alles vanuit nieuwe visies zichtbaar gaan worden in uw leven, zult u ook vanuit een hogere mentale kracht  in uzelf,

u gaan richten op het leven. Ik zal u dit uitleggen.

 

Een hoger mentaal gericht mens is een mens die altijd de mogelijkheden ziet, die niet uitgaat van de onmogelijkheden. Een hoger mentaal gericht mens, is een mens die weet hoe het is, datgene in het leven te creëren wat werkelijk in overeenstemming is met zijn eigen ziele-afstemming, met zijn eigen hartfrequentie.

Is een mens die zich niet meer laat leiden door angst, die zich niet meer laat verkrimpen door angst, maar die, dwars door zijn angst zijn eigen mogelijkheid van kracht opnieuw ervaart.

Deze kracht niet meer gebruikt vanuit de oude tijd, niet meer vanuit de oude frequenties, die steeds een soort van verdedigingsmechanisme in zich moesten dragen en ook een soort van strijd hebben geleverd, maar juist vanuit die stilte in het hart.

 

Op die manier de wereld gericht in te kijken maar ook op die manier vanuit uzelf op uw eigen voeten  staan, wetend vanuit de eenheid dat u in staat bent iets anders in uw leven te creëren en te projecteren dan datgene wat u nooit van uzelf durfde te weten.

 

Er is heel vaak met de vinger naar het zelf gewezen en  doordat de mens zich zo lang heeft afgebroken in zijn eigen kwaliteiten kon deze stroming niet helemaal op gang worden gebracht, omdat de voedingsbodem daarvoor ook niet paraat was.

De voedingsbodem werd steeds ondermijnd vanuit dat lagere, mentale gedeelte in de mens.

 

Het is een noodzaak van groei geweest en heeft alles te maken met de evolutie waar u allen in bent, en  deze evolutiespiraal, deze groeispiraal is op dit moment aan vernieuwing onderhevig, zoals ik u al zei.

 

Uw bewustzijn op een andere wijze koppelen aan uw wezen.

 

U bent werkelijk op weg naar eenheid, maar de eenheid kan niet alleen gevoeld worden bij de ander , u zult uzelf in een totaliteit moeten leren ervaren, en uzelf ervaren kan alleen maar wanneer u werkelijk bij uzelf bent, uzelf ervaart in het leven van alledag. Uzelf ziet in het leven van alledag. Uzelf innerlijk zo duidelijk te zien en te weten waar u bent en wat u doet, dat u op die manier uw bewustzijn op een andere wijze koppelt aan uw wezen.

 

De wezenskracht in uzelf is een kracht die veel groter is dan dat uw menselijke denken ooit heeft durven ervaren. Juist deze wezenskracht zal uiteindelijk een wezenskracht worden die een wereldpresentatie in zich draagt.

 

Zo wil ik u dat benoemen, juist voor u allen, die op dit moment hier aanwezig is, die vanuit de innerlijke zielenoproep, dit  hebben willen horen, bent u allen bereid om deze wezenskracht in de wereld een plek te bieden, maar dat vraagt van u allen om heel veel naar binnen te gaan en heel veel stilte in uzelf te ervaren, heel veel stilte in uw leven te ervaren, en vanuit die stilte naar de beweging in het leven te kijken.

En te weten hoe die stilte zich in het rumoer en de chaos van alledag een weg zal banen in dat wat evenwicht zoekt, dat wat evenwicht krijgt in het leven, zal uiteindelijk ook tot eenheid worden gedwongen, dit is een kosmische wetmatigheid.

 

Wanneer u zichzelf durft te volgen op deze lijn, dan zult u ook weten dat juist met die eenheidsbeleving in uzelf, u de kracht zult ervaren om ook de eenheid in de ander te ontmoeten.

Dan zal niet meer het lager mentaal vanuit afkeuring en afwijzing naar de wereld een rol blijven spelen, wanneer u daar niet voor kiest, maar zult u juist vanuit dat hogere principe in uzelf, de schoonheid in de ander kunnen ervaren.

Ondanks alle onmogelijkheden die er in een ander zijn leven plaats kunnen vinden, ook de onmogelijkheden vanuit de menselijke expressie, weliswaar, waarin u zich niet altijd gemakkelijk daar in kunt laten stromen, maar wanneer uw hogere bewustzijn op die manier toch contact zoekt met die ander, dan zal daar iets anders zichtbaar worden.

 

De ander zal u vanuit een hogere frequentie zijn hogere spirit gaan tonen en juist de schoonheid van die kracht  zal u allen diep raken, zal u allen diep kunnen ontroeren, omdat u dan werkelijk zult gaan beseffen hoe het is om in de eenheid te zijn en in eenheid te leven.

 

Het is een taak die vraagt van uw innerlijk, het Licht in uzelf naar buiten te brengen.

 

Nogmaals, ik heb u gezegd: velen op uw wereld dachten dat vandaag een dag zou zijn enerzijds waarin deze schepping zou verdwijnen, anderzijds dat het leven per vandaag werkelijk veranderd zou zijn .

Ik zeg u: de verandering ligt in u allen, u allen bent gevraagd uw eigen taak daarin op te nemen, en daarmee bedoel ik het volgende: een taak hoeft niet in deze zwaar te zijn, het is een taak die vraagt van uw innerlijk het Licht in uzelf naar buiten te brengen, de eenheid in uzelf zodanig te ontwikkelen, dat u bereid bent die eenheid ook te aarden in dit leven op deze wereld.

 

En op die manier zoveel nieuwe energie plaats te laten grijpen in de bodem van deze aarde waar u in gezamenlijkheid met u allen leeft en uw plaats in hebt gevonden, dat u op die manier meehelpt om datgene op deze aarde te vestigen wat u allen kent als de uitdrukking: een nieuwe hemel op een nieuwe aarde, u allen kunt daaraan uw eigen grote bijdrage leveren.

Voel uzelf daarvoor niet te klein, voel uzelf daartoe niet te onbeduidend, u allen heeft daarin een belangrijke plek. Wanneer u bereid bent vanuit die energie ook anders naar alles wat er op dit moment in of op uw aarde of in uw leefwereld plaatsvindt te kijken, dan zult u ook vanuit een breder begrip, en een groter, ruimer bewustzijn, gaan begrijpen dat wat er plaatsvindt.

 

Energieën willen zich gaan vernieuwen ……oude velden moeten ruimte maken…

 

Ik heb in vorige tekst u aangegeven dat er heel veel op dit moment op de spits wordt gedreven omdat energieën zich willen gaan vernieuwen. En dat wat vernieuwd moet worden, volgt elkaar nu in razend tempo op.

Doordat er zoveel vernieuwing klaarligt om opgepakt te worden, zullen oude velden ruimte moeten maken. En daar, waar ruimte gemaakt moet worden zal er iets moeten verdwijnen. Het is geen werkelijk verdwijnen, het is een transformering, het is een transmutatie.

 

Een transmutatie is een soort van veld waar op dat moment het volkomen schoon is geworden. Schoon, waarop het nieuwe zich neer kan laten. Een wereld in beroering, zoals de wereld waarop u leeft, is een wereld die u allen zo kan overspoelen, ook vanuit onbegrip.

 

Maar nogmaals is het van belang dat u onbegrip om gaat zetten in begrip. In begrijpen vanuit het hart. In willen zien wat daar werkelijk plaatsvindt. Niet alleen te kijken naar de oppervlakteverschijnselen, waarin mensen  allerlei zaken doen, maar waarin u naar de waarheden daarachter durft te grijpen.

Durf stil te zijn op al die chaos in het leven en voel dan, wat uw eigen hart u daarover aan zal reiken, u zult zich verwonderen over dat, wat er dan zichtbaar gaat worden, en u zult dan ook innerlijk werkelijk de drang gaan ervaren om degenen die dat overkomt ook bij te staan vanuit liefde.

 

Juist wanneer u uw eigen liefdesenergie op die manier verbindt met al die velden op deze wereld in nood op welke wijze dat ook zal zijn, op welke oorlogsgebieden dat ook zal zijn, op welke hongersnoodgebieden dat ook zal zijn, al diegenen die op deze wereld leven, zijn ook verbonden met u als mens, als individu.

 

U allen kunt daar heel dichtbij zijn als uw hart  wilt verbinden met dat wat een hartenergie nodig heeft. En wanneer deze hartenergieën gebundeld worden, wordt het zo’n enorme kracht, dat ook dit een soort van implosie in de mensheid plaats kan laten vinden, waardoor ook op die manier hele oude velden los getrild gaan worden, juist bij mensen die nog niet zo bewust zijn.

Ook bij mensen die dit nodig hebben in het leven zelf.

Wanneer u  allen diep in uw hart kunt voelen en begrijpen dat u daar allemaal een hele belangrijke taak in heeft, dan zult u weten, dat het leven, zoals het leven morgen weer begint, het leven van alledag, een leven is met een volkomen nieuwe uitdaging, met enorme mogelijkheden, die niet meer geleid en geleefd hoeven te worden vanuit angst, vanuit tekorten, vanuit alles wat zich in uw leven op dit moment afspeelt.

 

Door een hele nieuwe stap te maken in uw eigen bewustzijn en uzelf innerlijk ook te laten ervaren dat er heel veel aan uw voeten ligt wat u alleen maar op hoeft te pakken als mogelijkheden voor een volkomen nieuwe creatie in uw eigen leven van dat, wat uw eigen innerlijke hart u altijd al heeft verteld.

Het is belangrijk dat u uzelf daarin durft te volgen; dat u zich niet meer af laat leiden door al datgene wat deze wereld wellicht altijd van u vraagt.

Maar dat er momenten zijn waarin u uzelf ook werkelijk in de stilte terugtrekt zodat u kunt voelen wat voor u de belangrijkste stappen gaan zijn, wat uw vernieuwing in het leven gaat zijn, welke vorm u daaraan gaat geven, want juist de vorm die u geeft, zal een vorm zijn die te maken heeft met uw eigen wezenskracht vanuit het diepste wat u bent, vanuit het hoogste wat u bent, bent u dan werkelijk een creator in de vorm van dit leven.

 

Deze nieuwe frequentie brengt ook een enorme verandering teweeg  in uw eigen DNA

 

Tegelijkertijd is het zo dat deze nieuwe frequentie ook een enorme verandering teweeg brengt in uw eigen DNA, en uw eigen celstructuur.

U zult daarin ook uiteindelijk gaan ervaren, en dit zal tijd nodig hebben, u zult gaan ervaren dat u anders in uw lichaam zult gaan wonen. Uw lichaam zal anders aan gaan voelen. Uw lichaam zal werkelijk zo anders aan gaan voelen, dat u vanuit die energie werkelijk weer op eigen, nieuwe voeten gaat staan.

 

Op een soort van nieuwe energiebodem, die maakt dat u  vanuit die vernieuwing in uzelf laat  ervaren hoe het is om uw eigen krachten, ook geneeskrachten,  aan te pakken, om te geloven dat u van binnenuit veel meer voor uw eigen stoffelijke lichaam kunt betekenen dan dat wat u nu wellicht steeds uit handen heeft gegeven. U weet allen zoveel meer, u heeft een zo groot bereik in bewustzijn, u allen kunt zo ver uitreiken met uw eigen bewustzijns-weten, dat u daardoor ook veel gemakkelijker toegang zult krijgen tot allerlei informatie die vooral bij uw eigen leven hoort.

 

Uw eigen toegangscodes

 

Allemaal, individueel heeft u uw eigen toegangscodes, uw eigen innerlijke toegangscodes tot uw eigen wijsheid, en wanneer u zichzelf traint om juist vanuit die stilte in een steeds hoger bereik van uw eigen bewustzijn te willen instromen, zult u veel gemakkelijker contact maken met dat wat u nodig heeft aan antwoorden op al die vragen die er altijd zullen zijn.

 

U zult daarin ook steeds meer uw zelfbewustzijn voelen groeien en dit zelfbewustzijn vanuit de mens die u bent zult u uiteindelijk ook zodanig gaan presenteren op deze aarde, dat de ander, die dit nog niet helder in het bewustzijn had, in een enorme lichtende spiegel kijkt.

U laat de ander dan ook werkelijk toe in uw eigen lichtwezen, en dat lichtwezen, wat nu zo geactiveerd is, wat nu zo vanuit een enorme diepe aanraking u steeds meer de grootsheid van uw eigen wezen zal laten voelen, zal zon-contact maken met de bron van deze schepping, dat u weet dat de tijd voorbij is . De oude tijd van klein zijn, dat de grootsheid van uw wezen in deze nieuwe tijd op zal gaan staan.

 

Dit heeft niets te maken met ego, dit heeft niets te maken met allerlei oude egozaken, die liggen in de oude tijd achter u, dit heeft te maken met uw eigen ziel, die op zal gaan staan, uw ziel, die zich zo duidelijk kenbaar zal maken in dit leven, uw ziel, die zich op die manier zo duidelijk  zal verbinden met dit leven dat u leeft, maar ook in het leven om u heen dat u daarmee anderen zult inspireren, anderen zult activeren, anderen ook zodanig een nieuwe manier van leven zult bieden, die vanuit die, nieuwe energie enorm bekrachtigd gaan worden.

 

Tegelijkertijd is de enorme verandering die in deze nieuwe tijd plaatsvindt ook een tijd die juist te maken heeft met een opengaan vanuit allerlei nieuwe visies. Uw visie zal zodanig gekoppeld zijn aan de nog oude tijd dat u daarin ook innerlijk voelt dat daarin een weerstand komt, tegen dat wat oude overtuigingen waren.

 

Oude overtuigingen zullen innerlijk gaan botsen met dat wat u in de stilte van uw hart gaat voelen. En juist deze nieuwe impulsen, deze nieuwe inspiratie die u allen innerlijk ervaart en zult gaan ervaren , zullen zoveel nieuwe overtuigingen gaan creëren, niet vanuit een starheid, niet vanuit een enorme starheid in een kader geplaatst, maar vanuit een soepelheid, zo mee te stromen op de beweging van deze nieuwe golf energie, dat u ook een nieuwe visie van het leven zult gaan ontdekken.

 

Spreek  uit  dat wat u in uw eigen innerlijke leven bezighoudt.

 

Doordat u uw eigen nieuwe visie zodanig gaat vertalen in uw eigen leven, zal de wereld waarin u leeft en de wereld om u heen daar ook werkelijk deel van uit kunnen gaan maken.

Maar het vraagt dus wel van u, innerlijk dit ook te uiten, het vraagt  van u, uw binnenwereld zichtbaar te maken in die buitenwereld.

 

Want wanneer die binnenwereld gesloten blijft en besloten blijft, zal de mens die nog niet zijn bewustzijn al zo heeft geopend daar niet innerlijk zo diep door geraakt kunnen worden als  wanneer u dit veel zichtbaarder maakt maar daar ook woorden aan geeft.

Met andere woorden: spreek dus uit over dat wat u in uw eigen innerlijke leven bezighoudt, spreek u uit over dat wat uw nieuwe levensdroom is, maar ook  uw eigen nieuwe levensvisie.

 

De toegang tot zoveel nieuwe poorten van energie…

 

U heeft op dit moment de toegang tot zoveel nieuwe poorten van energie, dat juist de bekrachtiging daarvan en de bekrachtiging in uw eigen, kleine mens-zijn van alledag, een enorme energie zal projecteren in uw leven en u zult ervaren dat innerlijk in uzelf u zichzelf soms haast te klein voelt voor de grootsheid van wat u ervaart in uw eigen hart.

Juist die energie zal enorm geactiveerd worden.

Tegelijkertijd is er op dit moment het volgende: er zijn heel veel dingen aan het samenkomen, heb ik u gezegd, er wordt heel veel samengebracht, er is ook werkelijk wat planeten betreft een enorme samenstand, die hun energie zodanig samenbundelen, dat zij ook op die manier de aarde raken.

 

De aarde heeft natuurlijk haar eigen, sterke energetische verbinding, zij is een zeer hoog geëvolueerd wezen en doordat de kracht van  deze schepping, en de kracht van alles wat er nu ook verschuift in de kosmos, zo’n enorme invloed heeft op deze magnetische krachten voor de aarde , zal ook ieder mens daar innerlijk diep door geraakt gaan worden.

Vaak is dit nog in een onbewustheid, maar een bewust mens weet dat er iets is in zichzelf dat anders voelt, die innerlijk kan ervaren dat  er iets gaande is , die innerlijk kan ervaren, dat er werkelijk iets aan het veranderen is.

En doordat er zoveel verschuift in de kosmos, is er ook veel verschuiving op deze aarde zichtbaar. Maar de verandering die vooral ook in elektromagnetische velden op deze aarde aan het plaatsvinden is, die al even aan het plaatsvinden was, en die zijn werkelijke bestemming zal krijgen, zal ook iets anders laten ervaren op deze aarde.

 

Een andere frequentiebeleving ….

 

U zult daarin ook innerlijk werkelijk een andere frequentiebeleving gaan ontdekken in uzelf.

Ik zal dit heel dicht bij uzelf neer gaan zetten. U zult momenten kennen, waarin u uzelf niet meer herkent op basis van reactiepatronen. U zult de neiging hebben oud te willen reageren maar ziet uzelf nieuw reageren.

En al deze verschillende momenten zullen u verwonderen.

Ze zullen u doen glimlachen. Het is niets anders dan dat uw ziel een andere verbinding maakt met een hogere frequentie en deze hogere frequentie transporteert naar uw mens-zijn, en uw mens-zijn geeft daar uitdrukking aan.

 

U geeft daar uitdrukking aan, dus u hoeft niet daarin niet meer innerlijk angstig te zijn dat u vanuit de oude tijd zou moeten blijven leven. Dit is wel een keuze die u op gevoelsniveau gaat maken. Maar het zal u steeds duidelijker worden, hoe het is om mee te stromen op deze nieuwe energiegolf.

 

Wanneer u dit begrijpt, dan zult u ook weten, dat wanneer er zo veel verschuift in deze kosmos, er ook  op deze wereld heel veel veranderingen zijn en doordat de aarde ook al deze energieën moet verwerken, al deze energieën op haar eigen manier een plek geeft omdat ook Zij een nieuwe inwijding ontvangt, zal zij zich daarin ook moeten herstellen.

Dit herstel laat zich vaak zien op deze wereld via de elementen.

Weest  u daar niet meer bang voor, maar begrijp dat alles zijn bedoeling kent; uw leven kent een bedoeling, deze schepping kent zijn bedoeling.

Deze aarde en alles wat zij is, kent haar eigen bedoeling. U allen bent op haar te gast.

En wanneer u allen dit begrijpt, dan begrijpt u hoe belangrijk het is dat het veld van deze aarde, een veld is die door u allen op een bepaalde manier wordt beïnvloed.

 

Alles wat uw bewustzijn aan ervaringen opdoet, alles wat u innerlijk doet groeien, laat u achter via alle stappen die u zet op deze bodem. Alle energie bundelt zich samen op deze enorme collectieve voedingsbodem.

 

Daarom is het ook zo van belang dat u gaat  begrijpen waar uw gedachten zich bevinden, waar uw aandacht naar toe gaat, van welke kwaliteit uw eigen gedachtenwereld is.

En hoe u uzelf ziet, hoe u vooral ook uzelf gáát zien. Blijft u zichzelf zien vanuit dualiteit, vanuit gescheidenheid, vanuit afgescheidenheid met de werkelijkheid, of ziet u zichzelf als die enorme eenheid, die overal mee verbonden is en juist vanuit die eenheid ook overal contact mee heeft.

 

U allen maakt veel meer contact met veel meer bewustzijnsdraden dan dat u zich overdag realiseert, en kon realiseren, vooral.

De gevoelige mensen onder u zullen dit beamen.

 

Deze hele nieuwe weg, deze weg, die een weg wordt van licht…….

 

Maar wanneer u nu begrijpt, dat deze nieuwe velden die zo aan u worden voorgelegd, die nu aan uw voeten liggen, deze velden, die alleen maar innerlijk door u opgepakt hoeven worden, u zullen ondersteunen op deze hele nieuwe weg, deze weg, die een weg wordt van licht, niet een weg meer van zwaarte, dan zult u weten hoe het is om vanuit die enorme ‘lichtheid van het bestaan’  te kunnen leven.

 

Het leven van de laatste tijd, het leven van de laatste eeuwen, is een leven geweest, is een evolutie-leven geweest, vooral voor u in het westen, wat geen gemakkelijke tijd is geweest.

 

Enerzijds bent u daar  zeer door gegroeid omdat u heel snel moest schakelen in uw groeiweg, er gebeurde veel tegelijk en er was heel veel wat er op dat moment omgezet moest worden in bewustzijn. Tegelijkertijd zijn daar heel veel perioden geweest, die het leven moeilijk hebben gemaakt en zwaar.

Zwaar omdat de mens moest beseffen hoe het is om in de uitersten van materie te leren leven. Om in de uitersten van materie toch uiteindelijk het  vertrouwen te behouden, om in de uitersten van materie te leren voelen hoe het is daar op die manier niet meer mee verbonden te willen zijn.

Maar te voelen dat materie alleen maar ter hulp van u in het leven is.

En dat u niet die materie bent. Wanneer u diep, diep in uzelf begrijpt wat ik hiermee bedoel, dan zal het uiteindelijk ook wat lichter in uw gemoed kunnen worden en zult u er wat meer afstand van kunnen nemen en kunt u vanuit diep respect, vanuit heel diep respect naar materie kijken, naar wat het voor u heeft betekend.

Wat het u allemaal heeft gegeven. Maar ook vanuit de bereidheid, vanuit oude veiligheidsdraden, ook los te willen komen om mee te stromen op dat, wat nog niet zichtbaar is.

Wat nog niet veilig is, wat nog niet helemaal, vanuit uw eigen, persoonlijke controlegedrag wellicht, op dit moment gezien en aanvaard kan worden.

En daar tussenin bevindt zich heel veel strijd tussen mensen.

De wereld gaat mee in een bedoeling

Ik zeg u het volgende: de wereld gaat mee in een bedoeling, de stroom van de wereld, de stroom van uw wereld, volgt een weg die op dit moment alles van mensen vraagt. Maar alles van mensen vraagt, is dat wat op dit moment aan u bekend is, datgene wat het leven aan u gaat vragen vanuit de nieuwe tijd, zal een hele andere manier van leven zijn.

Het zal een manier worden van het samen-delen, het zal een manier worden van er zo werkelijk voor de ander te willen zijn,  omdat u heeft geleerd er voor uzelf te zijn.

Het er voor de ander te zijn vond ook al plaats in de oude tijd, maar had altijd, wellicht heel vaak, met andere stromingen te maken.

Nu gaat het er eerst om dat u er volkomen voor uzelf wilt zijn zodat u uw eigen eenheid ontdekt.

En dat u vanuit dat punt er zó voor de ander kunt zijn, vanuit die heelheid in uzelf, dat u op die manier ook deelt, maar ook deelt op materiële zaken, ook deelt op zaken die nu nog zoveel onrust in de wereld creëren, in uw wereld creëren.

 

In uw hart, in uw hoofd. En wanneer u bereid bent los te gaan laten, dat wat u op dit moment zo beklemt, omdat u uw eigen vertrouwen weer laat activeren, omdat u uw eigen overgave en het vertrouwen weer zodanig durft te activeren, vanuit het enorme licht, maar ook vanuit de enorme mogelijkheden die op dit moment er weer zijn voor u allen, dan zult u gaan merken hoe het is om de stroom te laten ontspannen in uw leven.

En wanneer de stroom van uw leven zich kan ontspannen zal de nieuwe instroom veel gemakkelijker zijn weg kunnen volvoeren. Geef uzelf deze aandacht, geef uw eigen leven en uw omgeving deze aandacht. Daarin zal heel veel vernieuwing plaatsvinden, maar u zult altijd eerst afscheid gaan nemen van dat, wat wellicht zo vertrouwd was, om uiteindelijk zo vertrouwd te raken met dat, waar het werkelijk om gaat.

 

Voedt de wereld juist vanuit uw hart, vanuit uw stilte, vanuit uw eenheidsbesef

 

De wezenskracht van u allen in de wereld te presenteren in een wereld die zo in verandering is, in een wereld waarin niets hetzelfde zal blijken en ook niet zal blijven, want deze wereld is een wereld die allang in de verandering gaande is.

Alles wat er op dit moment op de spits wordt gedreven zal uiteindelijk nog zoveel oproepen bij de mensheid, dat aan u allen, een mens met bewustzijn, toch heel duidelijk wordt gevraagd wees dan stil in uzelf, ga niet mee in alle emoties, ga niet mee vanuit uw eigen angst in alle onrust van deze wereld, want daarmee voedt u deze wereld op een negatieve manier.

Maar voedt de wereld juist vanuit uw hart, vanuit uw stilte, vanuit uw eenheidsbesef, dat dát wat u bent, diep in uzelf, dat de ander dat ook is. En dat u vanuit die enorme grootsheid die u dan kunt voelen over uzelf en over de ander, dat als een sneeuwbaleffect de wereld in zult sturen energetisch gesproken. En dit zal er uiteindelijk toe leiden dat er een totaal nieuwe voedingsbodem kan ontstaan, een voedingsbodem waar eenieder uit put.

Een nieuwe samenleving

Morfogenetische velden die gevuld zijn met oude energieën zullen dan werkelijk getransformeerd gaan worden, zullen, zoals ik u net uitlegde, getransmuteerd gaan worden, zodat het schone velden zijn waarin geïncarneerd kan worden op een nieuwe manier, waardoor er een nieuwe samenleving kan ontstaan, die vooral bestaat

uit respect,

uit het elkaar zien,

uit het zodanig diep verbonden te weten met het leven, met het ene leven waarvan u allen deel uitmaakt, dat u weet, dat datgene dat u bent, dat  de ander ook is.

En  wanneer u, innerlijk in uzelf , dit steeds duidelijker laat weten, u werkelijk bijdraagt aan die verandering in deze samenleving, in de totale samenleving. De samenleving is een samenleving die dan uiteindelijk een saamhorigheid in zich zal dragen.

In het voelen van een zodanige verbondenheid en  verantwoordelijkheid  voor het opnieuw creëren van een nieuwe schepping op deze aarde, vanuit de innerlijke oproep vanuit uw eigen ziel.

Dat u allen zult weten dat er voor ieder een plaats in is.

 

Als voorloper bent u mede verantwoordelijk

En dat de mens die bewust is op dit moment in het leven in deze geweldige tijd, waarin u allen heeft gekozen te zijn, dat u allen als bewuste mens daarin een voorloper bent, en dat u, wanneer u voorloper bent, dan ook altijd een medeverantwoordelijke bent voor dat, wat gecreëerd gaat worden in deze nieuwe schepping.

Help creëren, help werkelijk te creëren, dat wat gevraagd wordt, volg daarin altijd de onvoorwaardelijke liefde van deze schepping, want de energie van deze de onvoorwaardelijke liefde is altijd de draagkracht van alles wat is.

Volg uzelf daarin, steeds opnieuw, laat uzelf niet meer ondermijnen door uw eigen afkeurende denkvermogen ten opzichte van uzelf op de wereld, maar houd uzelf daarin heel alert, wees wakker in uw leven, wees alert en aanwezig in uw eigen leven.

Wees bij uzelf, uw leven, en weet dat wanneer u bij uzelf bent, u anders naar het leven zult kijken. U zult ervaren wanneer u bij uzelf bent, dat de wereld iets anders toont dan wanneer u vanuit emotie en onrust naar deze aarde kijkt.

U allen heeft daarin uw eigen sporen getrokken, u allen zult daarin ook bouwers zijn, aan deze nieuwe weg, aan deze nieuwe wereld. U allen heeft daarin werkelijk een invloed.

Een invloed, die altijd de koppeling maakt met de kracht van uw eigen onvoorwaardelijke liefde.

Wanneer deze verbondenheid werkelijk zich ook kan verbinden met deze nieuwe frequentie en deze nieuwe frequentie zich zo diep in deze aarde neer kan laten, dan zal het werkelijk zo zijn dat deze samenleving uiteindelijk een volkomen transformatie zal ondergaan, en helemaal om zal keren voor dat, wat uiteindelijk de werkelijkheid zal blijken te zijn.

De werkelijkheid van de eenheid, de werkelijkheid van deze schepping, de werkelijkheid van dat wat God genoemd wordt, om deze aarde tot bewustzijn te brengen.

 

Mijn zegen.

Gastenboek Berry Vincenta

Volg ons op Social Media:
Ga naar boven