×

Opmerking

Aimy H1 Heading: Context: com_k2.item

Kan ik ook spiritueel genezen? (lezing + vragen)

Het antwoord op deze vraag is tweeledig. Het is een ja en een nee.

Wanneer de mens in zijn stoffelijke leven geboren wordt heeft de mens reeds de capaciteiten om te genezen vanuit het feit dat hij vanuit een Goddelijke bron is ontstaan . Binnen deze Goddelijke bron bestaan reeds de genezende kwaliteiten, de genezende kwaliteiten die vaak op een onbewust niveau in de mens latent aanwezig zijn. Genezende invloed is dus niet behouden aan een kleine groep van de mensheid. Ieder mens  is in principe genezer.

 

Wanneer u naar uzelf en de medemens kijkt, ziet u dat er veel turbulentie is. Dat er een enorme chaos op de wereld is maar de mens zal in al zijn groeiprocessen zichzelf stap voor stap opnieuw  mogen gaan kennen in zijn kern, het vraagt laag voor laag genezing. Genezing vanuit het aan durven gaan van het leven, van het aan durven gaan en vooral het aan willen gaan van de incarnatie van nu. Teveel mensen in deze wereld keren zich af van dát wat werkelijk van belang is en wat gezien dient te worden door de mens. De mens kan zien dat hij in staat is zichzelf te genezen en door deze processen de genezing gestalte te geven, naar de buitenwereld toe is hij in staat een ander tevens te genezen. Te genezen vanuit de eigen innerlijke ervaring.

Te snel roept de mens na een cursus of een opleiding; ik ben een genezer, maar de mens kan pas werkelijk een genezer zijn en vooral een spiritueel genezer wanneer deze mens de weg van de ervaring is gegaan.

De weg van de werkelijk diepe spirituele levenservaring die het behoeft als basis voor een spiritueel genezer.

Wanneer de mens na één cursus zegt; ik ben genezer, geneest hij op een bepaalde laag. Geneest hij op een laag die vaak alleen het emotionele lichaam raakt. Het emotionele lichaam van de mens in deze tijd is enorm in verwarring en in beroering. In deze laag is ook veel te genezen.

Maar er zijn mensen op deze wereld die op een dieper niveau aan mogen reiken wat genezing nog meer in zich draagt dan alleen het genezen op emotioneel niveau.

Wanneer de mens zichzelf kan zien als spiritueel wezen kan hij vanuit zijn diepste kern, vanuit zijn diepste spiritualiteit tegemoet treden aan de behoeften van de mens die bij hem komt. Maar dit vraagt een heel diep durven weten van zichzelf wie hij is. Dat is een durven weten van wat hij durft en kan. Het is een durven weten van wat zijn of haar opdracht is in dit leven. Genezen is niet alleen een handeling die zichtbaar is.

Spiritueel genezen kan zelfs ontstaan wanneer de mens alleen maar hoort, luistert en er is, in al zijn energie bij die ander .Tussen deze twee mensen  ontstaat een dusdanige energie, een werveling, een stroming die niet zichtbaar is. Die zeer zeker een genezing op gang kan brengen bij die andere mens.

De ontmoeting van deze twee mensen kan voor een hele diepe aanraking zorgen die iets op gang brengt waardoor die ander geneest.

Kijk niet alleen naar wat daar werkelijk zichtbaar aan grote genezingen plaatsvindt, kijk ook vooral niet alléén maar naar de ander maar kijk naar wat u latent in uzelf aanwezig heeft.

Kijk naar datgene waarin u voelt dat het u bekrachtigd ,dat u voelt dáár ligt een deel in mij waarin ik mij volkomen vanuit mijn hart daarmee kan verbinden en vanuit dat deel in mijn leven kan staan, waaruit ik de kracht haal om mij werkelijk te spiegelen aan de ander, maar de ander ook de kans te geven zich te spiegelen aan mij.

Wanneer ik mijzelf tot in de wortels van mijn bestaan  durf te leren kennen durf ik dat neer te zetten op deze aarde, durf ik dat te laten zien aan die ander. Waardoor ik die ander op weg help.

Ook dit is spirituele genezing, spirituele genezing gaat dus veel verder dan alleen dat wat zichtbaar is in uw wereld. Spirituele genezing komt voort vanuit het hoogste bewustzijn in uzelf, komt voort uit dat gegeven waarover gesproken is in de meditatie, vanuit uw eigen kern.

Vanuit de Godsbron , vanuit daar waarvan u kwam.

 

Dit neemt ieder mens mee, dit moet ook ieder mens zich bewust zijn, en wanneer u zich dit bewust wordt in uw leven dan weet u dat u veel meer doet dan dat u zich waarschijnlijk dagelijks bewust zult kunnen zijn.

Maar dit is niet belangrijk, spirituele genezers zijn mensen, zouden mensen moeten zijn die alleen dit werk doen, dit belangrijke werk vanuit de allerdiepste levenservaring. Wanneer ervaringen energetisch worden gewisseld, daar treedt genezing op, laat de mens in uw leven blikken. Ontmoet van hart tot hart en weet dat u daardoor een enorme energiestroom op gang brengt in uw wereld. Dat deze energiestroom van het grootste belang is in deze turbulente chaotische wereld. En dat u, uzelf dient te zien in al uw grootheid, dat u uzelf dient te zien in dat wat u werkelijk bent, dat u dat ziet vanuit uw hart en dat u dat niet ziet alleen vanuit de stoffelijke ogen.

Kijk naar dat deel in u wat naar buiten wil treden durf dat ook naar buiten te laten treden.

Spiegel u niet meer wanneer u  spiritueel wilt genezen alleen maar aan datgene de andere spirituele genezer doet maar nogmaals kijk naar dat deel in uzelf waar u zich mee vertrouwd voelt. Wat u durft te kennen van uzelf en wat u bereidt bent te laten zien aan die buitenwereld en wanneer daar handoplegging bijhoort, wanneer daar gesprekken bijhoren wanneer daar cursussen bijhoren is dat goed. Maar nogmaals het allerbelangrijkste is uw eigen kern neer te zetten in de handelingen die u in deze wereld zet .Weet dat iedere handeling en alles wat u uitspreekt dezelfde energie in zich draagt als datgene u van binnen voelt.

Hoe zuiverder de innerlijk energie, hoe zuiverder de spirituele geneeskrachtige handeling.

Weest u bewust dat iedere handeling op genezende gronden worden gedragen door dat wat u van binnen heeft  verworven in uzelf. Hoe dieper u durft te gaan hoe dieper u de ander aan zult kunnen raken, hoe dieper u aan raakt hoe eerder deze wereld verlost zal zijn van deze enorme chaotische stroom. Zie hier het belang ook van u, neem uw eigen plek in in uw leven, voel uw eigen opdracht.

Eigen Zielestroom

Realiseert u zich dat u hier niet voor niets zit. Realiseert u zich dat u hier zit vanuit uw eigen Zielestroom en dat er een oproepende kracht in u is die wil weten, het willen weten opent u. Durf dan ook te weten en vertaal het niet meer op oude gronden  van dat wat u van uzelf kent of dat wat u voor mogelijk houdt voor uzelf maar durf te weten en niet alleen dat, handel daar dan naar, wanneer u weet, weet u ook wat u te doen staat en wanneer u  handeling  gebaseerd is niet op eigen belang maar op het belang van de groep, op het belang van de mensheid, dan weet u dat u in uw eigen stroom staat en dat u onderdeel uitmaakt van een enorme instroom van spirituele genezing.

Weet dat deze instroom van spirituele genezing van het grootste belang is om deze wereld te bekrachtigen, om de chaos in deze wereld te helpen op lossen. Zendt uit en roep op in uzelf , daal af en verbindt, verbindt vanuit uw hart en  uit uw wortels met uw kruin met uw kosmos, met uw geestkracht met uw ziel in uw menselijke persoonlijk heid van alle dag, durf te voelen wat uw plaats is in deze wereld, durf dat te weten.

En neem die plaats dan ook in. Durf ja te zeggen tegen dat wat u in dit leven gevraagd wordt en vooral durf ja te zeggen tegen datgene waarvan u nu kunt gaan voelen waarvoor u kwam. Ja te zeggen houdt consequenties in durf met alle kracht en moed die in u is deze consequenties aan te gaan en vertaal spirituele genezing niet alleen op gronden van wat u ziet maar weet dat veel spirituele genezingen in stilte plaatsvinden. In het toehoren, in het er zijn en dat de kwaliteit van uw Zijn bepaalt hoe diep de spirituele genezing plaats kan vinden in de mens die bij u komt.

Ik zal nog iets dieper ingaan op het spirituele genezen op emotie velden.

Veel op deze wereld gebeurt via het emotie lichaam.

Veel mensen in deze wereld reageren alleen maar vanuit dit emotie lichaam, denken ook dat zij dit zijn, dat is slechts een onderdeel van de mens. Veel mensen die zich voor genezer uitgeven werken alleen op spiritueel gebied via het emotie lichaam maar het emotie lichaam is een kwetsbaar veld in een mens. Dit kwetsbare veld maakt ook dat de mensen  enorme afhankelijkheids trillingen heeft. Deze mens is zodanig in verwarring dat hij hulp gaat vragen aan een spiritueel genezer die niet verder werkt of kan werken dan dat emotie lichaam. Wanneer deze spiritueel genezer op deze  laag die ander ontmoet zal hij deze mens ook op zijn emotionele lichaam aanspreken. Met andere woorden hem dus ook aanspreken in zijn kwetsbaarheid.

Deze mens heeft het juist nodig om enorme bemoediging te krijgen en laat een ieder die op emotioneel gebied werkt zich goed realiseren dat een mens die heel erg kwetsbaar in zijn emotie- lichaam verkeert, op deze manier ook voor hem zit. Dat het belangrijk is dat er met deze mens heel voorzichtig wordt omgegaan omdat deze mens enorm beïnvloedbaar is, beïnvloedbaar omdat deze mens zijn weg kwijt is, om hulp vraagt maar eigenlijk vraagt om een antwoord voor zijn leven terwijl als  u kijkt naar wat ik u net heb gezegd, deze mens uiteindelijk de weg in zijn leven van binnen kan zien. Het antwoord wat vaak gegeven wordt is een antwoord van vertroosting en dat is goed. Maar nogmaals deze mens is zodanig kwetsbaar dat daar met de grootste voorzichtigheid mee om dient te worden gegaan, omdat deze mens wacht op een antwoord die hem stuurt, die hem verder stuurt het leven door.

Laat dit alleen een fase zijn in dit leven voor die mens en zie hier alweer het grote belang van een spiritueel genezer. Wanneer deze alleen vanuit dit emotieveld werkt zal deze spiritueel genezer  bereid zijn zichzelf op een dieper niveau te gaan ontwikkelen, zodat ook de mens die bij hem komt zich daardoor via dat emotie lichaam op een dieper niveau kan gaan ontwikkelen zodat deze mens niet alleen maar het leven blijft vertalen via emotie en niet alleen maar afhankelijk blijft hangen in dit emotieveld. Maar dat deze mens kan zien dat hij veel meer is dan zijn emoties, dat deze mens een spiegel is van de spiritueel genezer die tegenover hem zit. En dat het altijd een dubbele functie heeft dat er altijd een wisselwerking moet zijn tussen de genezer en vrager.

En dat wat gevraagd wordt dat is ook waar de spiritueel genezer zelf naar kan kijken want ook dat is voor hem of haar zijn spiegel. Ontplooi uzelf vanuit de diepste diepten in uzelf en wees bereidt te zien uzelf, wees bereidt u zelf in uw ogen te zien met ogen van liefde zonder oordeel maar durf te weten waartoe u in staat bent.

Waartoe u geroepen bent maar wat u ook zelf in de  stof kunt brengen, wat uzelf handen en voeten kunt geven wat uzelf tot in uw diepste wortels van u stappen iedere dag neer kunt zetten energetisch in uw leven. En u zult merken dat er een energetische impuls op gang komt waardoor het een aanwakkerende beweging kan zijn, waardoor u mensen bij u krijgt die zien   dat u iets anders te geven heeft, dat u nog meer te geven heeft, dat u steeds meer te geven heeft en dat zij daarin aangespoord worden, in aangevuurd kunnen worden waardoor er veel meer mensen open kunnen gaan behalve alleen maar op het emotieveld . Dat er een veel grotere golf kan ontstaan van mensen die werkelijk open durven te gaan.

Vanuit het Hart

Vanuit het hart en vanuit de verbinding die zij maken vanuit het hart met hun geest dat zij zien dat er gelijkwaardigheid is en dat zij zien dat er geen afhankelijkheid meer hoeft te zijn, waarmee ik absoluut niet zeg dat onderling geen hulp gevraagd kan worden aan elkaar maar deze hulpverlening moet een hele ethische hulpverlening zijn. Ethiek in spirituele genezing

is van het allergrootste belang, want realiseert u zich dat alles energie is en daar waar ethiek ontbreekt zal schade ontstaan. En daar waar schade ontstaat zal de chaos en de verwarring in uw wereld nog veel en veel groter worden dus weet wie u bent dan weet u wat u doet, weet wat u zegt want u weet dan welke lading het draagt omdat u weet wie u bent omdat u zichzelf kent.

Deel met elkaar, deel, deel en deel, deel de onzekerheden deel de vragen, deel gezamelijke ontmoetingen, deel ook uw groeimomenten. Vraag aan elkaar maar oordeel niet over elkaar steun elkaar en draag elkaar, steun daar waar nodig, help waar nodig maar help vooral uzelf. Dus vraag maar, vraag aan diegene bij wie u zich vertrouwd voelt. Voel welke lijn bij u hoort, wees ethisch voor uzelf en voor de ander en vraag en deel en deel dan uit, deel uit in alles wat u heeft en ontvang alles wat u vraagt en zie daarin een eeuwig durende beweging die steeds grotere vormen aan zal nemen naarmate de mens vanuit zijn diepste innerlijk op deze wereld werkelijk aanwezig zal zijn.

Wees aandachtig  aanwezig in uw leven

Wees aandachtig  aanwezig in uw leven, wees aandachtig in uzelf, wees aandachtig ieder moment van uw leven, leef niet vanuit de buitenkanten, niet vanuit de buitenwereld maar leef vanuit binnen naar buiten zodat buiten naar binnen kan komen en binnen kan zien wat daar aan werk vericht is en daar zich kan spiegelen en daardoor zijn eigen genezing op gang kan brengen en daardoor zich genezen zal voelen.

Zie uzelf en zie daardoor de ander, zie de mogelijkheden. En zie daardoor de mogelijkheden van de ander, zie uw weg zodat u de weg van de ander kunt zien. Verbindt met elkaar vanuit respect vanuit wederzijds ontmoeten vanuit een wederzijdse liefde maar niet vanuit afhankelijkheid maar vanuit een hele diepe gelijkwaardigheid.

Open uw eigen ogen waardoor de ander zijn of haar ogen geopend kunnen worden.

Dek niet toe maar open. Dek niet toe datgene in u wat te pijnlijk is maar durf erin te gaan.

Dek niet toe van de ander wat te pijnlijk is, maar treedt het tegemoet vanuit uw hart.

Open het vanuit uw hart, zodat de ander zich gezien en gedragen voelt en zich kan openen. Wanneer wij toedekken dekken wij belangrijke processen toe en wanneer wij belangrijke processen toedekken met de mantel der liefde, zal datgene waarover ik net sprak niet bereikt kunnen worden. De weg naar de Kern is de weg erdoor heen, is niet eromheen is de weg te diepste te gaan en vooral de weg te worden en te zijn.

Mijn Zegen.

Vraag :

Wat is emotioneel genezen en wat is spiritueel genezen,

hoe weet je dat verschil ?

Wanneer de mens emotioneel geneest, wanneer de genezer de mens emotioneel wil genezen zal hij zien  dat deze mens zich alleen maar identificeert met het emotielichaam wat hem in deze beweging zet in zijn leven.

Wanneer de mens spiritueel geneest, wil genezen is deze mens bereidt zijn identificatie met alleen zijn emotielichaam op te geven en is bereid  dieper de redenen te zien waarom deze mens in zijn emotielichaam dit moet ondergaan.

Het is dus de weg vanuit emotionele geladenheid naar spirituele beleving wanneer de mens kan zien dat hij drijft op een spirutuele energie in dit leven, zal hij zien dat hij niet alleen zijn emotielichaam is maar dat hij een dieper wezen is.

En vanuit dat deel zal hij leren kijken op een andere manier de emoties die hem beroeren dan zal werkelijk genezing op gang worden gebracht.

Vraag :

Hoe kom je bij die diepere genezing?

Door nogmaals de mens duidelijk te maken dat hij niet alleen maar is dit emotie lichaam en dat de mens die tegenover u zit bereidt moet zijn om dieper in zich zelf de beweegredenen van zijn leven te leren begrijpen om te leren begrijpen dat de mens vanuit zijn spirituele lading tegemoet kan treden de emoties die hem iedere dag overkomen.

Om steeds opnieuw zichzelf af te vragen waarom dat in zijn leven is.

Maar vooral ook de mogelijkheden te zien omdat  om te buigen. Vanuit een dieper durven weten dat deze mens de kracht in zich draagt dat ook te doen en dat deze mens niet afhankelijk is van wat hem alleen maar emotioneel beroert dat deze mens ook zeker niet afhankelijk is van de genezing alleen op emotioneel gebied. Maar dat deze mens  moet durven te weten dat de verbinding tussen emotie lichaam en spiritueel lichaam een verbinding is die hij of zij kan maken vanuit het aspect in zichzelf. Deze mens moet zichzelf durven en vooral willen losmaken van de emotionele gebondenheid in zijn leven. Wanneer deze mens deze bereidheid heeft deze diepere stappen werkelijk te zetten zal hij met andere ogen naar zijn eigen handelen en vooral zijn eigen leven gaat kijken.

Vraag :

Is het verkeerd om vanuit het emotionele te leven en is het noodzakelijk om altijd vanuit het spirituele te leven?

Niets is verkeerd in een mensenleven, spiritualiteit is een gegeven vanuit de kern die de mens is. De mens is een spiriteel wezen of hij wil of niet. Emotionele gebondenheid kan ervoor zorgdragen dat deze mens moeite heeft zichzelf te herkennen in zijn eigen spiritualiteit.

Wanneer er wordt gesproken over spiritualiteit wordt er gesproken over een veel grotere draagkracht die deze mens in zijn leven kan brengen, kan aanbrengen. Wanneer de mens alleen maar primair vanuit emotie leeft, leeft deze mens vaak niet volkomen aanwezig. Emoties zorgen ervoor in een mensenleven dat deze mens steeds van het één naar het ander loopt. En van het ander naar het één.

Deze mens zal de grootste moeite hebben zich te focussen op dat wat werkelijk van belang is in zijn leven omdat steeds opnieuw iedere dag wordt gevuld met alles wat hem in beweging doet komen vanuit het emotieveld die als een wolk om deze wereld hangt.

Deze mens put ook zijn energie uit deze enorme grote emotiewolk, maar emotie, het emotieveld, de emotievelden die in deze wolk zijn samengebracht zijn een weg naar het spiritueel leven. Deze energievelden brengen de mens in beweging op weg naar het spirituele leven.Emoties zijn zeker niet verkeerd maar emoties zijn er niet om in te blijven hangen.

Emoties zijn er om te groeien en van uzelf te weten dat u de sleutel in uw hart draagt, om deze emoties, die vaak met de mens volkomen hun eigen spel spelen, om deze mens de verbinding te laten maken met de spirituele draad en spiritele kern die hij in zich draagt naar dit deel zal hij zichzelf en daardoor zijn medemens en daardoor de wereld beter en dieper gaan begrijpen.

Vraag : Kan emotie ook psychische schade toebrengen?

Zoals ik u al reeds zei emotionele geladenheid en  emotionele gebondenheid zorgt voor verwarring en verwarring brengt chaos in een mensenleven, brengt chaos in het collectieve leven op deze wereld, zeker wanneer emoties alleen maar worden gezien als het ene leven, zal het zeker psychische schade aanbrengen omdat de mens zich zodanig verkleint dat hij zichzelf alleen nog maar herkent via de weg van emotie, dan denkt hij ook dat hij deze emotie is en zal hij zichzelf steeds opnieuw klein maken en klein houden en zal hij niet tot datgene uit kunnen groeien waarvoor hij bedoelt is.

Vraag:

Hoe kan ik mijn spiritualiteit breder doen dragen en geaccepteerd worden?

Acceptatie begint per definitie bij uzelf.

Wanneer uzelf een twijfel draagt over datgene wat u in uw leven hebt te doen, dan straalt u dat uit. Deze uitstraling zal een reactie opleveren uit uw omgeving. Wanneer u werkelijk innerlijk ja zegt tegen dat wat zich wil openbaren in uw leven, wanneer u ja zegt tegen de spiritualiteit die u voelt opengaan en waarmee u in uw leven wilt staan dan zal datgene wat u daarin onderneemt een andere uitstraling hebben in uw omgeving.

Maar nogmaals zoals ik al eerder zei;  de afhankelijkheidsdraden van de mens zijn vaak nog hele vaste draden, deze afhankelijkheidsdraden moeten gezien worden want als ze gezien worden en niet geaccepteerd door uzelf zullen ze krimpen en deze afhankelijkheidsdraden die krimpen zullen daardoor niet meer beïnvloed kunnen worden op een manier zoals u niet wenst vanuit uw omgeving. Doch alleen kunt u wanneer u werkelijk spiritieel open wilt gaan innerlijk heel diep JA zeggen. En vanuit dit diepe ja zal de kracht daarvan zodanig zijn dat u dit tot in de wortel van uw bestaan door zult kunnen voeren en de omgeving daarin alleen maar mee kan stromen.

 

 

 

 

 

 

Gastenboek Berry Vincenta

Volg ons op Social Media:
Ga naar boven