×

Opmerking

Aimy H1 Heading: Context: com_k2.item

Uw Bewogen Hart wordt gevraagd!

21 december 2014

Uw Bewogen Hart wordt gevraagd.

Uw bewogen hart wordt gevraagd niet alleen voor uzelf, wordt gevraagd voor de wereld. En wij vragen u nu uw bewustzijn  en uw hart totaal te willen openen voor datgene wat wij hierover willen delen met u.

De wereld is een wereld die in een soort van verwarring verkeert. Er is veel verandering. Er is veel verandering juist omdat de trillingen in de wereld zich aan het verhogen zijn. Maar daar waar hogere frequenties werkzaam zijn, wordt ook de onderstroom geactiveerd. En juist datgene wat er nu allemaal zo zichtbaar is in de wereld waarin u allen leeft, ziet u wat deze onderstromen laten zien. Vele zielen offeren zich in deze tijd om zichtbaar, collectief zichtbaar te maken wat daar leeft in heel veel groepen mensen, in hun onderbewustzijn.

Wat zich nu in het dagbewustzijn, in het leven van alle dag laat zien in alle verschrikkingen die uw bewustzijn moeten aanschouwen. En toch is het iets wat bij deze tijd hoort. Vanuit menselijk oogpunt gezien vaak onbegrijpelijk, maar het vibreert mee op de evolutiestroom van nu, van datgene wat vanuit oude geschiedenisdraden nog niet is doorleefd tot op de bodem, nog niet is getransformeerd, nog niet tot eenheid is gekomen, zal het juist doordat de onderstroom is aangeraakt door de hogere frequenties zichtbaar worden, en ook daardoor worden geleefd.

Groepen mensen voelen innerlijk de drang vanuit die oude draden in zichzelf die zo nieuw leven krijgen door vergiftigde beelden vanuit hun eigen brein te blijven volgen, voelen nu de drang om controle te willen hebben over het aardse leven. Maar deze energie die is ontstaan vanuit een hele oude geschiedenis, vanuit onverwerktheid, vanuit pijn, diepe diepe pijn, pijn, uiteindelijk om zichzelf, pijn zichzelf verloren te zijn.

 

Scheuring, scheuring in het bewustzijn, scheuring ook in het samenzijn met de ander......

 

 

Scheuring, scheuring in het bewustzijn, scheuring ook in het samenzijn met de ander, scheuring vooral in het zelf. En daar waar de mens innerlijk zijn bewustzijn laat scheuren, zal daar altijd een wond in het hart zijn geslagen. En zal die mens op zoek gaan naar heling, heling en genezing om zich heen, en zal zich aan gaan sluiten bij mensen die hem of haar horen, begrijpen, kunnen volgen. En vanuit die energie worden er groepen gevormd, die juist vanuit die oude bedrading, die oude energie, die oude geschiedenisherinneringen datgene in de wereld neerzetten wat nu zo zichtbaar is. En wat voor velen van u zo diep reikt onder uw huid, het is onder uw huid gekropen. Ga het na in u zelf, want daarin wordt ook uw eigen innerlijke veiligheid aangetast. U voelt dat er daardoor iets verschuift in uw eigen persoonlijke leven. En ook daarin is het een soort van wake up call voor uw eigen bewustzijn. Want hoe staat u in dat leven? Waar bent u vanuit uzelf in dat leven? En wat betekent dan uw veiligheid in dat leven? Juist ook daarin vraagt het van u allen een bepaalde stap te maken in dat bewustzijn, om te begrijpen dat al het oude, wat ik al eerder aan u heb voorgelegd, zal verdwijnen.

Jaren geleden heb ik al aangegeven dat geen steen op andere zal blijven, maar dat er steeds verschuivingen zullen zijn en veranderingen zullen optreden. Vaak ook juist veranderingen niet niet gewenst zijn in het leven van de mens van alledag. En toch is dit een pure noodzaak, omdat juist die veranderingen een nieuwe vorm zoeken. Maar daar waar de basis nog vervuild is door oude geschiedenisherinneringen en trillingen, zal daarin werkzaamheid moeten zijn, want juist die werkbaarheid en werkzaamheid vanuit het menselijk bewustzijn zal daarin het veld, het onderbewuste veld, gaan schonen. Het is niet alleen die groep waar ik nu over spreek wat zo onder uw huid is gekropen. Want als u kijkt vanuit de eenheid in uzelf, dan ziet u ook dat juist die mensen die u allemaal zo spiegelen ook iets laten zien over het zelf. Want ieder mens heeft met de ander te maken en geen één mens kan zichzelf zien zonder de ander. Juist daarin dient het veel meer dan datgene wat alleen in pijn onder de huid van de mens is gekropen. Het dient een veel groter en hoger doel, omdat er juist in die situatie die nu is ontstaan veel mensen op zichzelf worden terug geworpen, veel mensen innerlijk een soort van oproepende kracht ervaren, waarin er gehandeld moet worden. Alleen dan speelt de angst de hoofdrol.

 

........in aanwezigheid vanuit uzelf, in deze tijd is een enorme bijdrage aan dat wat nu zo speelt.....

 

 

De angst, de onmacht, en vooral ook het laten krimpen van de eigen kracht, vanuit de essentie in uzelf maakt dat u zichzelf daardoor verkleint. De verkleining van uzelf maakt dat het voedsel dan steeds zal worden gehaald uit die grote angstvelden die gecreëerd zijn en die de mens zo veel en zo diep hebben gemanipuleerd. Wanneer u begrijpt dat u uw eigen kracht op die manier ontkracht, dan begrijpt u ook dat u terug zult moeten keren naar dat zelf. En dat zelfbeeld opnieuw bij dient te stellen in het heden, niet in dat wat geweest is, ook niet in dat wat komt. Maar  in de aanwezigheid van deze tijd, in aanwezigheid vanuit uzelf, in deze tijd is een enorme bijdrage aan dat wat nu zo speelt.  De eigen pijn wordt daarin steeds aangeraakt. Ook deze pijnen kennen hun eigen oude geschiedenisdraden. Ook dat wordt u in principe aangereikt. Weet dat dit dus ook een hele positieve bijdrage kan zijn, die iets zegt over wat er wereldwijd aan de hand is.

De wereld is bezig met transformatie. De wereld is bezig in transformatie te komen. Want wanneer de wereld in transformatie wil komen, wordt de werkzaamheid van ieder mens daarin verlangd. De eigen transformatie in het eigen leven goed te bezien en te zien wat daar speelt en wat daar in heelheid dient te worden gebracht. Niet alleen de blik naar buiten te blijven houden, maar vooral ook via de binnenwereld in uzelf opnieuw naar buiten te willen kijken. Dat maakt dat uw binnenwereld daardoor zo zichtbaar wordt voor uw omgeving, dat u ook in die spiegel kunt kijken van uzelf.

Datgene wat ik u nu aangeef is iets wat u diep in uzelf kunt gaan overwegen, maar ook voor uzelf als opdracht aan kunt gaan nemen. Want daarin helpt u zichzelf los te koppelen van datgene wat u steeds beknelt in de manipulerende energie van de angst. Juist deze angst is een energieveld die een ondermijnende werking heeft in dat wat er kosmisch op dit moment als een soort van noodzaak geldt. Deze manipulerende energieën vragen een enorme sterke tegenbeweging te willen maken. En hoe doet u dat, als mens, hoor ik u denken. Hoe doe ik dat zelf in mijn dagelijkse leven. Hoe ontdoe ik mij van iedere vorm van indoctrinatie en manipulatie, waarin ik het gevoel heb dat ik daar niet onder uit zou kunnen als ik daar niet in mee beweeg.

Niets minder is waar. U heeft altijd een keuze in het leven te maken. En al is deze keuze iets wat tegenovergesteld is wat het collectief aan mensen om u heen als keuze kiest, dan nog is het uw keuze, gemaakt vanuit uw krachtveld. Niet een keuze gemaakt vanuit angst. Dat maakt dat u dan ook iets anders toevoegt aan het veld in het leven zelf. Het maakt dat u daarin dan ook een eigen belangrijke rol speelt, een rol die steeds duidelijker voor uzelf zal gaan worden. Een rol die ook maakt dat u zichzelf innerlijk ook voelt groeien in dat wat u kiest, al staat het haaks op de wereld om u heen. Dan voelt u dat u vanuit die manipulerende energie terugkeert naar de kracht in uzelf van verandering.

Want wat wil er veranderen. Ieder mens wil verandering. Welk soort verandering verlangt u dan in dit leven, en wat is uw bijdrage aan die verandering. Bent u dan bereid om helemaal los te komen van datgene wat oude veiligheid in zichzelf draagt. Bent u bereid om in een soort vernieuwde vrijheid in het leven te staan en te weten dat u, wanneer u in vertrouwen met uw eigen kracht, in vertrouwen volgens de bedoeling van dat leven, gaat staan voor wie u bent, dat u dan ook bijdraagt aan die verandering. Want iedere verandering vraagt moed van een mens, en vraagt  niet een mens die zich mee laat voeren door angst. Angst is een schaduwkant, angst is daar waar liefde en licht ontbreekt. Angst is datgene wat op vele fronten wordt opgeroepen. En wanneer ik met u spreek over transformatie, die zo noodzakelijk is door een enorme kosmische druk die momenteel zo voelbaar is, dan ziet u ook dat  deze transformatie zich op vele lagen afspeelt.

Veel mensen ervaren heel veel diepe zaken op dit moment, veel mensen moeten veel in hun leven aan willen gaan,  omdat alles samen lijkt te komen. Alles wordt samengeduwd tot één pressiepunt waarvanuit heel veel mensen het gevoel hebben dat hun oude leven verdwijnt. Door allerlei werksituaties, maar ook door ziekte, door alles wat er wereldwijd om u heen gebeurt, maar ook wat er in uw eigen familie gebeurt. Ook daarin ziet u de verschillende veranderingen, de verschuivingen, mensen veranderen. Mensen hun eigen waarneming verandert. U verandert.

 

......al datgene wat vanuit de wereld u zo raakt als een schok in uw bewustzijn binnenkomt.......

 

 

En omdat er vanuit die nieuwe energie impulsen ,die zo diep in het bewustzijn aan het doordringen zijn, u ook stoffelijk en op emotioneel bewustzijn veranderen, voelt u ook dat al datgene wat vanuit de wereld u zo raakt als een schok in uw bewustzijn binnenkomt. Doordat u een verfijnde waarneming aan het creëren bent, zal al datgene wat nu zo naar u toekomt in een soort van uitvergrote vorm op uw bewustzijn worden geprojecteerd. Vandaar dat er zoveel schokeffecten zijn die mensen momenteel innerlijk helemaal verwarren. En  in deze verwarring ligt tegelijkertijd de mogelijkheid om weer tot een evenwicht te komen. Een evenwicht in het zelf. Om te zien wie u bent en waar u staat en vanuit welke kracht u leeft, iedere dag opnieuw. Op welke wijze u werkelijk uw eigen intenties voedt. Vanuit welk deel in uzelf voedt u het leven. Bent u bereid om helemaal los te komen uit oude overtuigingen, bent u bereid om los te komen uit oude beelden die op dit moment in dit leven geen toegevoegde waarde meer kennen aan dat wat transformatie heet, dat wat getransformeerd wil worden.

Wanneer Kerst wordt gevierd, vanuit het bewustzijn dat Licht is geboren, dat er geboorte was van Meester Jezus, vanuit het Licht tonend in de mens, ieder mens, dan weet u ook dat  deze Lichtdrager een lichtdrager is die vooral liefde propagandeerde, geen haat, maar liefde.

Liefde is datgene waar het steeds opnieuw om gaat, ook in uw leven. Liefde, niet meer van de oude orde, liefde vanuit een hele nieuwe orde, vanuit eenheidsbewustzijn. Een hele hoge eenheidsliefde die weet dat alles wat er op dit moment gaande is een hele diepe ombuiging kent. En die niets anders kan doen dan alleen maar uitgewerkt te worden tot op de wortel van het onderbewustzijn, waardoor er werkelijk een schone basis kan ontstaan.

 

U bent ook een Lichtdrager.......

 

 

Alles wat mensen momenteel treft, treft mensen vooral in hun onzekerheid, treft mensen in hun onveiligheid. Treft mensen in heel oud verdriet, steeds opnieuw weer terug te moeten keren naar iets waar eigenlijk vanuit het bewustzijn, het dagbewustzijn van nu, niet direct voor gekozen zou worden. En toch is het een noodzaak want steeds wordt u terug verwezen naar een punt van overdenking, een punt van overdenking waar u staat vanuit dat Licht, wat ook geboren is in uzelf. U bent ook een lichtdrager. Vanuit dit licht waar u steeds, iedere Kerst opnieuw, op gewezen wordt, vanuit dat punt van licht, ieder jaar opnieuw op uw voeten staat. Kijk dan steeds waar u nu staat. Waar bent u nu. En bent u aangekomen op die plek in uw leven waar uw hart innerlijk altijd van droomde. Bent u daar waar u wilt zijn. Of zijn daar andere bedoelingen. Bent u bereid vanuit de moed, voorbij de angst, de ander de hand te reiken, het hart te reiken. Bent u bereid werkelijk een stap te maken in deze tijd.

Wij vragen dit aan u, omdat er zoveel niet-verbinding is, door angst waarin mensen zo uit verbinding zijn gegaan, waarin mensen zo terug geworpen zijn op zichzelf. Maar daardoor uiteindelijk zo afgesneden zijn van het contact met de wereld, vragen wij u steeds goed te kijken naar uw eigen innerlijke verbondenheid.

Hoe verbindt u zich, waar ligt uw contact met de wereld. Ben u bereid zichzelf volkomen te tonen, durft u zichzelf in het gezicht te zien. Maar durft u ook te zien, de ander, dan zal daar, werkelijk vanuit het licht wat u bent,een nieuwe energie op gang worden geholpen, ook  in deze tijd. Want vergeet u niet, dat  daar waar lichtkracht gedragen door onvoorwaardelijkheid vanuit uw liefde werkelijk in de wereld wordt gezet, zal dat een ondersteunende functie hebben voor al datgene wat nu met zoveel pijn, geweld wordt uitgewerkt. Daarin zult u dan bijdragen om  dit proces op een liefdevolle manier te ondersteunen.

 

Collectieve angst.......

 

 

Kijk ook overweeg in uzelf, wanneer u kijkt naar al dat geweld in uw wereld, wanneer u kijkt naar al datgene wat daar plaatsvindt hoe uw eigen innerlijke reactie is. Sta daar bij stil. Vraag uzelf af of daar iets anders mogelijk is dan datgene wat u toch niet van uzelf als positief ervaart. Kijk dan of daar een andere mogelijkheid is. En als u die mogelijkheid heeft gevonden bent u dan bereid om dit ook werkelijk in de wereld  te zetten.Want datgene wat nu zoveel vraagt van zoveel mensen, vraagt ook om mensen met bewustzijn, vraagt mensen die weten wat bewustzijn in zich draagt. Wat weet wat de mogelijkheden zijn, die weet wat er gedaan moet worden. Die een bewuste keuze maakt, vanuit dat bewustzijn in deze tijd er te willen zijn. En zich niet meer te verschuilen achter allerlei zaken die illusies creëren, steeds opnieuw. Want alles waar mensen zich momenteel massaal achter verbergen zegt alles over de collectieve angst, vanuit verwarring, niet te weten hoe te handelen.

Wij geven u een aanwijzing, wij geven u een aanwijzing hoe ook u allen, vanuit uw eigen persoonlijke leven hier zeer zeker uw eigen stempel op kunt zetten. Dan zult u niet meer vanuit die machteloosheid alles uitvergroot in uw verfijnde waarneming ontvangen. Maar zult u weten dat het geen pas geeft om alleen vanuit emotionele geladenheid het veld, wat zoveel pijn en verdriet draagt, nogmaals uit te vergroten. Maar daar bovenuit te kijken, te zien wat de beweging daarachter is, en wat de bedoeling is van al datgene wat daar plaatsvindt. Wat moet de wereld zien, wat moet de wereld collectief zien, ook van zichzelf. Want al datgene wat bij anderen plaatsvindt, vindt in ieder mens plaats. Vanwege de beweging van eenheid.

Die collectieve verbondenheid, maakt ook dat mensen vanuit die angst die wel zo opgewekt wordt, willen weg kijken. En zich verbergen in allerlei technologie die niets meer te maken heeft met op gevoelsniveau verbonden te zijn met de ander. Vanuit een werkelijke aandacht de ander te zien. Te zien in het hart, te zien in de ziel, te zien in de totaliteit. En niet alleen datgene in de ander te willen blijven zien wat de eigen behoefte is. Dan maakt deze energie een enorme kentering door en zal daardoor een heel diep spoor gaan brengen in datgene wat zich nu aan het transformeren is.Deze krachtvelden zullen zich dan samenvoegen, samenvoegen voor die transformatie.

 

.....collectieve afspraken op Zielsnivo.....

 

 

Maar weest u dan ook bereid om de transformatie in uw eigen leven nu plaats te laten vinden. Zonder voorwaarden, maar volkomen in overgave aan het leven nu. Wetend nu, vanuit uw bewustzijn, dat er geen andere weg is dan deze weg die nu collectief gegaan wil worden. Waarin collectief afspraken zijn geweest. U allen heeft op zielsniveau collectieve afspraken gemaakt hier in deze tijd van evolutie samen te komen. Dat stelt u ook op een plaats van verantwoordelijkheid, dat stelt u op een plaats van grote verantwoordelijkheid.

Maar ook op een plaats van blijheid. Van innerlijke blijheid te weten dat daar een weg is te gaan die niet is afgesloten door datgene wat u innerlijk zo raakt. Maar die zich juist openbaart aan uw hart. Waarin u in de gezamenlijkheid kunt bouwen aan datgene wat al vaker aan u is medegedeeld. Aan die nieuwe wereld. Maar deze nieuwe wereld heeft een nieuwe basis nodig. En nogmaals, de hogere frequenties die nu zo werkzaam zijn, zullen het allerdiepste opdiepen uit het onderbewustzijn, collectief, van ieder mens. Weest u daar niet bang voor, maar ontvang dat in liefde van uw eigen hart. Omarm dat vanuit bewustzijn. Stuur het niet weg op basis van afkeuring of afwijzing. Maar omarm datgene wat u nog niet als heel hebt kunnen ervaren. Dan maakt u het heel. Als u bereid bent ook vanuit de bodem van uzelf te willen gaan, vanuit de liefde voor het leven, vanuit de liefde voor het collectieve leven. Want datgene wat u doet aan u, doet u ook aan de ander en voor de ander. Voorbij al die velden van angst te willen gaan, maakt dat het veld vrij komt van datgene wat kracht betekent.

Er is al zovaak gesproken over kracht, zovaak is er gesproken met u over allerlei soorten kracht. Maar deze kracht zal een hele andere intentie in zich dragen. Het zal een kracht zijn die een heel breed veld van bewustzijn zal bedienen, energetisch gesproken. Het zal een kracht zijn die juist, doordat er zoveel verandert mensen ook prepareert op die verandering. In zichzelf, maar daardoor ook in het eigen leven, wetend dat de mogelijkheden zichtbaar worden als de kracht wordt gevoeld. Dat de mogelijkheden zichtbaar worden als er voorbij de angst van verlies wordt gegaan. Dat die mogelijkheden werkelijk een vorm kunnen krijgen, wanneer daar de kracht van het zelf aan wordt gekoppeld. Wanneer u vertrouwt op deze energieën die momenteel zo werkzaam en zo functioneel zijn voor het collectieve leven, voor het totale leven, dan begrijpt u ook dat hetgene wat in een afgescheidenheid nu leeft, waarin mensen worden uitgesloten op basis van hun leven, van hun levensovertuigingen, van hun andere manier van in het leven staan. Zelfs mensen die de grootste gruweldaden op dit moment  in het leven laten zien.

 

Liefde zal het veld van vernietiging breken....

 

 

Dan zullen ook deze mensen, deze zielen, deze energieën weer ingesloten raken in een veld van liefde. En daar waar het weer ingesloten kan raken in het veld van liefde, zal het het veld van vernietiging doen breken. Het zal het werkelijk doen breken door eenheidsliefde. Juist doordat daardoor een enorme transformatie op gang zal komen. Mensen zullen dan tot bezinning komen. Het zal mondjesmaat zijn, maar mensen zullen tot bezinning komen. Ze zullen zien zichzelf. Ze zullen zichzelf uiteindelijk werkelijk in het gezicht van de ander gaan tegenkomen. Het bewustzijn daarover zal veranderen. En ook dit zal als een sneeuwbal het effect gaan krijgen.

Maar het vraagt dus uw werkzaamheid daarin, uw medewerkzaamheid daarin. Het vraagt ook van u de moed te willen hebben voorbij alle oude negatieve overtuigingen te willen stappen en in het veld van die eenheidsliefde te gaan. Juist daarin koppelt u uw hart aan deze wereld van nu, die alweer een andere is dan het vorige jaar dat wij hier bij elkaar waren. Want het leven verandert snel. Sneller dan uw stoffelijke lichaam kan volgen. Geest verandert snel, uw ziel ziet wat er gebeurt, want zij weet wat er moet gebeuren en zij draagt uw menszijn ieder moment in dit leven. En zal daarin ook steeds u de weg blijven wijzen. Maar aan u is het steeds de keuze om de juiste keuze te willen blijven maken voor het collectief en niet alleen voor het Zelf.

 

Voorbij de velden die tegenhouden, de velden die manipuleren .........

 

 

Wanneer u steeds vanuit het wij gezien kan blijven worden, dat het Wij-bewustzijn het allerhoogste doel dient te gaan dienen, dan zal daarin niets anders kunnen worden geconcludeerd dan dat u zichzelf volkomen vanuit die geestelijke verantwoordelijkheid in het leven neerzet en zichtbaar maakt. Werkelijk de verandering ook een verandering laat zijn doordat u bereid bent datgene te veranderen waar uw hart naar uitgaat. Voorbij de velden die tegenhouden, de velden die manipuleren, de velden die doen verkrimpen en verkleinen.

In de eigen kracht opnieuw het leven te hervinden, te herbezielen in het leven van nu, voorbij alle gruwel wat u ziet op uw netvlies iedere dag opnieuw helpt vanuit de liefde te transformeren. Niet alleen uw eigen beeldvorming, maar ook uw bewustzijn. U zult steeds dieper begrijpen, steeds dieper overtuigd raken van de noodzaak van deze tijd. En u zult ook steeds dieper in die eenheid de zachtheid van uw liefde kunnen voelen. Voor al die mensen die zo hun eigen spoor bijster zijn geraakt op basis van liefdeloosheid, op basis van het zichzelf volkomen verloren te zijn in de verscheurdheid van hun bewustzijn.

Neem dus, alstublieft, uw plek in, datgene wat u doet, doet u in samenwerking met ons. Wij, vanuit deze kant hebben ook uw werkzaamheid daarin nodig. En vanuit die samenwerking zult u voelen dat u gedragen wordt. Ga dus voorbij datgene u niet meer wilt en wees daarin innerlijk volkomen in contact met uzelf en uw eigen kracht. Uw kracht die zo breed uit zal stromen, die mensen zal inspireren, die mensen wakker schudt. Want  datgene wat wakker geschud zal worden, wordt wakker geschud op basis van uw Zielelicht.

 

Leg Uw Zielelicht aan hun voeten....

 

 

Leg dus uw Zielelicht aan hun voeten, zodat ook zij de mogelijkheid zullen zien dat er iets anders te kiezen is. Dat er iets anders werkelijk mogelijk is. En dat er vanuit die mogelijkheid een bereidheid is om opnieuw terug te keren in het leven van eenheid, in het leven van gezamenlijkheid. Niet meer in afgescheidenheid. Dan zult u daarin werkelijk ook uw deel zodanig neerzetten dat u weet dat u nooit meer machteloos bent, dat er altijd een keuze is.

Een keuze gemaakt vanuit liefde.

Liefde gebracht door diegene die geboren werd in deze tijd, die het Licht liet zien.

Het Licht, steeds ondoofbaar, het Licht wat nooit zal doven, nooit in geen enkel leven zal doven.

Want het menselijk leven is een tijdelijk leven, het Licht is voor eeuwig. Mijn zegen.

Muziek: ‘Libera me’ gezongen door Lynne Dawson uit Requiem Verdi

Deze muziek ging over bevrijd mij. Bevrijd mij van datgene wat niet meer in mijn leven een plaats zou hoeven hebben. Bevrijd mij vanuit mijn eigen oude draden. En juist vanuit bevrijding zal ik de ruimte in het leven zien.

Ik ga nu met u een overweging doen die ik deze week al aan gereikt heb gekregen. En ik wil u meenemen in het volgende: Denk aan iemand waarvan u veel houdt, denk daar heel sterk aan.

Wat wilt u geven aan diegene? Wat wilt u ten hoogste geven aan diegene? En wanneer dat duidelijk is, geef datgene dan nu aan een denkbeeldige ongekende vijand van uw leven. In oprechtheid, echte oprechtheid, hartverbonden. Kunt u dat?

En weet dat op deze manier dit een effectieve transformatie te weeg brengt, gedaan door u. Weet een steen door u in het water gegooid verandert de stroom voor eeuwig. Mijn zegen.

 

Gastenboek Berry Vincenta

Volg ons op Social Media:
Ga naar boven